Statut Grada Biograda na Moru

Ovim Statutom uređuju se obilježja Grada Biograda na Moru, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, utvrđuje se ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Biograd na Moru.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA