Radno vrijeme Gradske Uprave

Na temelju članka 26. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/94.) u vezi sa člankom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08. i 61/11.) i članka 35. stavka 2. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 24. kolovoza 2015. godine donosi

P R A V I L N I K
o izmjeni Pravilnika o radu službenika i namještenika Gradske uprave
Grada Biograda na Moru
 

Članak 1.

U Pravilniku o radu službenika i namještenika Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 10/14.), u članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Uredovno radno vrijeme Upravnog odjela za rad sa strankama je od ponedjeljka do četvrtka u vremenu od 8,00 do 11,00 sati“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru, a objavit će se i u "Službenom glasniku Grada Biograda na Moru".

 

KLASA: 110-01/14-01/01

UR.BROJ: 2198/16-01-15-1

Biograd na Moru, 24. kolovoza 2015. godine

 

GRADONAČELNIK:

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA