POZIV ZA ISKAZ INTERESA sufinanciranja pripreme projektne dokumentacije – izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

 

1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije – izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe za postojeće obiteljske kuće.

Poziv je informativnog karaktera te se prikupljaju podaci o broju zainteresiranih kako bi se mogla planirati sredstva za tu svrhu u proračunu za iduće razdoblje, s obzirom da Grad Biograd na Moru ima cilj dodatno potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva (u tekstu: obiteljska kuća) je zgrada:

 1. koja je zakonita:
 • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“, broj: 153113, 20/17, 39/19 i 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti);
 • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na akt koji dokazuje njenu Zakonitost;
 1. u kojoj je vise od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje;
 2. koja ima najviše tri stambene jedinice;

Predmet Poziva nisu:

 1. zgrade koje imaju upravitelja sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22100, 73100, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14);
 1. obiteljske kuće:
 • koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dozvoljava građenje (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju, no isto nije pravomoćno),
 • kojima je suvlasnik pravna osoba;
 1. postojeće fotonaponske elektrane na obiteljskim kućama koje se nadograđuju/proširuju;

2. POZIV JE NAMJENJEN:

Vlasnicima obiteljskih kuća sa najviše 3 stambene jedinice.

3. KORISNICI SREDSTAVA GRADA

Pravo na sredstva Grada sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti građani ako zadovoljavaju sljedeće uvjete (u tekstu: Korisnici):

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi;
 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće, u kojoj se projekt provodi, prijavljeno do trenutka predaje dokumentacije ili prije;
 3. mjerno mjesto/priključak na energetski sustav glasi na ime građanina;
 4. podnesu Gradu Biogradu na Moru prijavu za dodjelu sredstava sufinanciranja pripreme projektne dokumentacije;
 5. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Grada;
 6. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru, Bošani d.o.o., Komunalcu d.o.o.;
 7. nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Republici Hrvatskoj;
 8. ispunjavaju i druge uvjete Poziva;
 9. sklope s Gradom Biogradom na Moru Ugovor o sufinanciranju.

4. SREDSTVA SUFINANCIRANJA

Grad će Korisnicima dodjeljivati sredstva donacije, pri čemu se po prijavi može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

 • za izradu glavnog projekta: do 80% opravdanog troška izrade, ali ne više od 500,00 € po prijavi

5. OPRAVDANI TROŠKOVI

Po ovom Pozivu opravdani troškovi su:

 • projektna dokumentacija za fotonaponsku elektranu spremna za izgradnju elektrane (Glavni projekt)

 

Ime: *
Prezime: *
E-mail *
Adresa/Prebivalište: *

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA