11. studenoga 2022.

Oglas za prijem u radni odnos u Gradu Biogradu na Moru za rad na projektu "Zaželi BnM" UP.02.1.1.16.0205.

KLASA: 024-06/22-01/01
URBROJ: 2198-16-01-22-12
Biograd na Moru, 11. studenog 2022. godine

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-22-26 od 11. listopada 2022. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. "Zaželi - program zapošljavanja žena - faza III, broj poziva UP.02.1.1.16, kodni broj Ugovora UP.02.1.1.16.0205. te članka 40. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 8/22.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru objavljuje

OGLAS
za prijem u radni odnos u Gradu Biogradu na Moru za rad na projektu "Zaželi BnM" UP.02.1.1.16.0205. na radno mjesto:

- RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno - 6 mjeseci
Broj izvršitelja: 9
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: područje Grada Biograda na Moru i Općine Tkon
Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja projekta "Zaželi BnM"
Rok za prijavu na oglas: do 21. studenog 2022. godine

Opis poslova:
– pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština
– briga o osobnoj higijeni korisnika
– pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika
– pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika
– pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo
– pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima
– pomoć u ostvarivanju raznih prava ( plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)
– i drugi poslovi vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

Na oglas se mogu javiti osobe ženskog spola koje udovoljavaju sljedećim uvjetima:
a) punoljetnost
b) hrvatsko državljanstvo
c) najviše završena srednja škola (podrazumijeva osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom)
d) nezaposlenost (uz prijavu u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)
e) da se protiv kandidatkinje ne vodi kazneni postupak

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidatkinje koje, pored uvjeta navedenih navedenih pod točkama a) do e), pripadaju jednoj od ranjivih skupina:
1) Žene od 50 godina i više
2) Osobe s invaliditetom
3) Žrtve trgovanja ljudima
4) Žrtve obiteljskog nasilja
5) Azilantice
6) Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
7) Liječene ovisnice
8) Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
9) Pripadnice romske nacionalne manjine
10) Beskućnice
11) Dugotrajno nezaposlene* žene u dobi od 20 do 50 godina života
*dugotrajna nezaposlenost je nezaposlenost u trajanju od najmanje 12 mjeseci

U prijavi je potrebno naznačiti kojoj prethodno navedenoj ranjivoj skupini kandidatkinja pripada te priložiti odgovarajući dokaz o pripadnosti toj skupini i to:
1) za žene od 50 godina i više - osobna iskaznica
2) za osobe s invaliditetom - nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
3) za žrtve trgovanja ljudima - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
4) za žrtve obiteljskog nasilja - uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
5) za azilantice - odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
6) za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. - rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
7) za liječene ovisnice - potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
8) za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci - potvrda o otpuštanju
9) za pripadnice romske nacionalne manjine - izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
10) za beskućnice - rješenje CZSS-a o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili Potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnik
11) dugotrajno nezaposlene žene u dobi od 20 do 50 godina života - potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom kandidatkinja dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datum objave Oglasa) i dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) iz kojih je vidljiva nezaposlenost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

Kandidatkinje su na Oglas dužne priložiti:
- vlastoručno potpisan obrazac prijave (dostupan na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr i Općine Tkon: www.tkon.hr)
- životopis
- preslik osobne iskaznice
- preslik dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (potrebno je priložiti dokaz o najvišem završenom stupnju obrazovanja, s napomenom da nezavršena osnovna škola nije prepreka za prijavu na Oglas, u tom slučaju potrebno je dostaviti dokaz o nezavršenoj osnovnoj školi)
- potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom kandidatkinja dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde mora biti nakon datum objave Oglas)
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
- dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini radi ostvarivanja prednosti (npr. žene s invaliditetom: preslika Rješenja o invaliditetu)
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka protiv kanadidatkinje (ne starije od 6 mjeseci)
- potpisana izjava o davanja suglasnosti za obradu osobnih podataka (dostupno na internet stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr i u pisarnici Grada Biograda na Moru te na internetskoj stranici Općine Tkon: www.tkon.hr)

Sve informacije o Oglasu mogu se dobiti pozivom na broj 023/383-150 ili putem e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Kandidatkinje koje se prijavljuju na oglas dužne su dostaviti svoju prijavu u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na oglas u sklopu projekta Zaželi BnM" na adresu:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5
23210 Biograd na Moru

Prijave se na navedenu adresu mogu dostaviti poštom preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada Biograda na Moru (radnim danom od 8:00 do 14:00).
Prijave na oglas podnose se zaključno s danom 21. studenoga 2022. godine.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati (kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas).

Oglas će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči i internetskoj stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr te na internetskoj stranici Općine Tkon: www.tkon.hr

Odluka o odabiru kandidatkinja bit će objavljena na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru: www.biogradnamoru.hr Moru te na internetskoj stranici Općine Tkon: www.tkon.hr.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

Oglas ZazeliBnM

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA