15. lipnja 2022.

Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 24. lipnja 2022. godine

KLASA: 024-01/22-02/04
URBROJ: 2198-16-02-22-1
Biograd na Moru, 15. lipnja 2022. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru


PREDMET: - POZIV za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru- dostavlja se

Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 24. lipnja 2022. godine (petak) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat
2. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za donošenje Statuta Grada Biograda na Moru
3. Prijedlog Kodeksa ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru
5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u najam stanova za službene potrebe
6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra - ulica, nekretnina kat. čest. br. 3020/327, površine 135 m2 k. o. Biograd na Moru
7. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – javna prometna površina na kojoj nije dopušten promet motornih vozila (kat. čest. br. 1199/2 k. o. Biograd na Moru)
8. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (kat. čest. br. 1711/5, dio 1721/1, dio 1725/1, 1189/7 i dio 3157/1 sve k. o. Biograd na Moru)
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju popisa nerazvrstanih cesta u k. o. Biograd na Moru kao javnog dobra u općoj uporabi (Odluka br. 11)
10. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8
11. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Biograda na Moru
12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2021. godinu
13. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2022. do 2024. godine
14. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području grada Biograda na Moru
15. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
16. Prijedlog Odluke o dopuni Plana rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2022. godinu
17. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju - Europa

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. i 17., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150 ili 383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA