15. rujna 2022.

Zaključak o dostavi obveznog prekršajnog naloga, dana 15. rujna 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

KLASA: 320-01/22-04/143
URBROJ: 2198-16-03/33-22-5
Biograd na Moru, 22.8.2022. godine

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu STRPIĆ ŠIME, Biograd na Moru, Sv. Ivana 1, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno zemljište br. KLASA: 320-01/22-04/143, URBROJ: 2198-16-03/33-22-3 od dana 19.08.2022. godine

ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga br. KLASA: 320-01/22-04/143, URBROJ: 2198-16-03/33-22-3 od dana 19.08.2022. godine na ime STRPIĆ ŠIME, Biograd na Moru, Sv. Ivana 1

  1. Obvezni prekršajni nalog broj i datum gornji, dostavit će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
  3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA