08. rujna 2022.

Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 16. rujna 2022. godine (petak) s početkom u 08,00 sati

GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/22-02/05
URBROJ: 2198-16-02-22-1
Biograd na Moru, 07. rujna 2022. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET: POZIV za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, dostavlja se;

Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 16. rujna 2022. godine (petak) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 3. Prijedlog Odluke o pokriću planiranog manjka u Proračunu Grada Biograda na Moru iz prethodnog razdoblja
 4. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 5. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 6. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2022. – 30. lipnja 2022. godine
 8. Prijedlog Statuta Grada Biograda na Moru
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
 10. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru
 11. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i članova Etičkog odbora
 12. Prijedlog Odluke o prijedlogu izbora članova Nadzornog odbora BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru
 13. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, kat. čest. br. 3778/7, površine 47 m2 k. o. Biograd na Moru
 14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, kat. čest. br. 8513/2, površine 109 m2 k. o. Biograd na Moru
 15. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić, Biograd na Moru
 16. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 17. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru za 2021. godinu
 18. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva CROATA d. o. o. za 2021. godinu
 19. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva KOMUNALAC d. o. o. za 2021. godinu
 20. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva JANKOLOVICA d. o. o. za 2021. godinu
 21. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d. o. o. za 2021. godinu
 22. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva ISKORAK NOVI PODUZETNIČKI CENTAR d. o. o. za 2021. godinu
 23. Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o Prostornom planu uređenja Grada Biograda na Moru
 24. Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o Urbanističkom planu uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru – središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda)
 25. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o partnerstvu između Grada Biograda na Moru u Republici Hrvatskoj i Grada Debica u Republici Poljskoj

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150 ili 383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA