14. studenoga 2022.

Zaključak o dostavi Rješenja javnom objavom, dana 14. studenoga 2022. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo
KLASA: UP/I-363-06/22-01/63
URBROJ:2198-16-03/30-22-2
Biograd na Moru,14.11.2022. godine

Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“,broj 47/09 i 110/21) i čl.3. i 10 ,Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave grada Biograd na Moru ( „Službeni glasnik grada Biograd na Moru“, broj 7/2014) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu obveze čišćenja građevinske parcele za obveznika LUCIN KRSTO iz Biograda na Moru,Grgura Ninskog 12,donosi

ZAKLJUČAK o dostavi rješenja javnom objavom

  1. Rješenje br.Klasa: UP/I-363-06/22-01/63, URBROJ: 2198-16-03/30-22-1 od dana 29.09.2022.godine u kojem se Lucin Krsti nalaže čišćenje privatne građevinske parcele kat. čes.903/1 koja se nalazi u Biogradu na Moru,predio Kožina,dostaviti će se javnom objavom.
  2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog rješenja na oglasnu ploču Grada Biograd na Moru i na internet službene stranice Grada Biograd na Moru.
  3. Dostava cit.rješenja smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave.

 

 

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA