16. svibnja 2022.

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja (dalje: Povjerenstvo), objavljuje sljedeći

POZIV
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata, radi provjere stručnih i općih sposobnosti kandidata pijavljenih na Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca, objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 56/22. dana 18. svibnja 2022. godine, te na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru dana 16. svibnja 2022. godine, održati će se:

dana 06. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) u zgradi gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, I. kat, s početkom u 09,00 sati

Pravo pristupa na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti imaju kandidati koji su dostavili pravovremene i potpune prijave, koji udovoljavaju propisanim i objavljenim uvjetima javnog natječaja i koji su dobili poziv za testiranje.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti temelji se na članku 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.).

Prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja imenovano od strane Gradonačelnika Grada Biograda na Moru, putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua. Za svaki dio provjere kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova pojedinačno na testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.

Pisano testiranje obuhvaća provjeru znanja o poznavanju pravnih propisa:

 • Ustav Republike Hrvatske (NN RH 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10., 5/14.)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. – ispr., 123/17., 98/19. i 144/20.)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.)
 • Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09.)
 • Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21.)
 • Zakon o proračunu (NN 144/21.)
 • Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16. i 101/17.)
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18., 110/18. i 32/20.)
 • Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
 • Zakon o ustanovama (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.)
 • Statut Grada Biograda na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru, 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.).

Izvori za pripremu kandidata objavljeni u „Narodnim novinama“ dostupni su na mrežnoj stranici https://narodne-novine.nn.hr/, te na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).

Provjera poznavanja rada na računalu: Za praktičnu provjeru znanja rada na računalu provesti će se provjera koja uključuje poznavanje korištenja programa: word, excell, outlook i internet.

Intervju obuhvaća: provjeru socijalnih vještina (komunikacijskih i interpersonalnih) te osobnih kvaliteta relevantnih za posao i provjeru motivacije.

Pravila i postupak testiranja

a) Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.
b) Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.
c) Po utvrđivanju identiteta, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja.
Provjera pismenim testiranjem traje 90 minuta, dok će se provjera poznavanja rada na računalu provesti u trajanju od 30 minuta.
d) Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.
e) Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se odvija provjera znanja i sposobnosti,
 • razgovarati s ostalim kandidatima, niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

f) Kandidati koji će se ponašati neprimjereno ili će prekršiti jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati.
g) Za svaki dio provjere znanja dodjeljuje se od 1 do 10 bodova ili se utvrđuje 0 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje uspješno položili testove ako su iz svakog dijela provjere znanja, sposobnosti i vještina ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.
h) Kandidati koji ostvare najmanje 50% ukupnog broja bodova na pismenom testiranju i praktičnoj provjeri znanja na računalu, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju). Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Gradu Biogradu na Moru. Rezultati intervjua boduju se od 1 do 10 bodova.
i) Kandidati koji su pristupili testiranju imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova s obzirom na rezultate provedene provjere znanja i sposobnosti. Povjerenstvo izrađuje i uz ranije utvrđenu rang-listu kandidata, podnosi gradonačelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti, koje Izvješće potpisuju svi članovi Povjerenstva.
Gradonačelnik donosi rješenje o imenovanju pročelnika, koje će biti dostavljeno svim kandidatima prijavljenim na predmetni javni natječaj. Protiv rješenja o imenovanju pročelnika žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Splitu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o imenovanju.

Riječni i pojmovni skupovi u ovom pozivu koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom i ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rok.

KLASA: 112-01/22-01/01
URBROJ: 2198-16-03/15-22-11
Biograd na Moru, 01. lipnja 2022. godine

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA


Na temelju članaka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.; dalje u tekstu: ZSN) i naloženim mjerama iz Zapisnika o provedenom neposrednom inspekcijskom nadzoru Ministarstva pravosuđa i uprave, Uprave za pravosudnu i upravnu inspekciju, Sektora upravne inspekcije, Službe za inspekciju lokalne i područne (regionalne) samouprave, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjeti propisane člankom 12. ZSN-a:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba imenuje.

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist prirodne, tehničke, društvene, humanističke, biomedicinske ili biotehničke struke,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje tijelom,
 • položen državni ispit,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.

Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist (članak 35. stavak 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10. i 125/14.; dalje u tekstu: Uredba).
Sukladno članku 24. stavcima 2. i 3. Uredbe, na radno mjesto pročelnika može biti imenovana te se na javni natječaj se može prijaviti i sveučilišni prvostupnik odnosno stručni prvostupnik prirodne, tehničke, društvene, humanističke, biomedicinske ili biotehničke struke, odnosno osoba koja je po ranijim propisima stekla višu stručnu spremu tražene struke (članak 35. stavak 2. Uredbe), koji ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ispunjava ostale uvjete za imenovanje. Takva osoba može biti imenovana za pročelnika ukoliko se na javni natječaj ne javi osoba koja ispunjava propisani uvjet stupnja obrazovanja.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca te vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisma, kao i radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama (članak 13. ZSN-a).
Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku od godine dana od prijma u službu (članak14. ZSN-a).

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj mobitela/telefona, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, te je istoj potrebno priložiti sljedeće:

 • životopis (vlastoručno potpisan),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava tada se kao dokaz može priložiti preslika domovnice), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose,
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika diplome, uvjerenja ili potvrde),
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, te da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN-a (uvjerenje nadležnog suda u presliku, ne starije od 1 mjeseca od dana objave ovog javnog natječaja),
 • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema (u izvorniku, ne starije od 1 mjeseca od dana objave ovog javnog natječaja), te potvrda prijašnjeg poslodavca odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično) iz kojih je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima stručne spreme i struke,
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika uvjerenja ili svjedodžbe o položenom ispitu - odnosi se na podnositelja prijave koji ima položen državni ispit),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili vlastoručno pisana izjava kandidata)
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, preslik svjedodžbe, potvrda)
 • vlastoručno potpisana izjave kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a (u izvorniku).

Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o imenovanju dostaviti na uvid izvornike dokumenata.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat prije donošenja rješenja o imenovanju.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Kandidat koji se u prijavi pozove na to pravo obvezan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Kandidat koji se pozvao na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17., 98/19. i 84/21.) dužan je uz prijavu dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske (https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843).

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva da, ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali sa odgovarajućim dokazima.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njegova prijava neće biti razmatrana, te će mu o tome biti dostavljena pisana obavijest protiv koje nema mogućnosti podnošenja pravnog lijeka.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada na računalu i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova pojedinačno iz pisanog testiranja i provjeri praktičnog rada na računalu.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), kao i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.
Na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Svi podaci koje dostave kandidati obrađivat će se samo u svrhu provedbe javnog natječaja. Kandidati prijavom na javni natječaj pristaju da Grad Biograd na Moru, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe istog, od strane ovlaštenih osoba za provedbu javnog natječaja, sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.). Grad Biograd na Moru s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru – NE OTVARAJ“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja protiv koje nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka o poništenju natječaja dostavlja se svim kandidatima prijavljenim na natječaj. Odluka o poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat.

KLASA: 112-01/22-01/01
URBROJ: 2198-16-01-22-2
Biograd na Moru, 11. svibnja 2022. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Više informacija

 • Objavljeno: Pisane prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru – NE OTVARAJ“.
 • Status natječaja: Završen
 • Rok za podnošenje: Izabrani kandidat mora dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti po obavijesti o izboru u roku od 8 dana, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
 • Poziv na testiranje: Objavljen je Poziv na testiranje dana01. lipnja 2022. godine
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA