10. veljače 2023.

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u JUO Grada Biograda na Moru, za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta: referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.; dalje u tekstu: ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, donosi sljedeću

O D L U K U

 1. Poništava se javni natječaj za prijam vježbenika za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta referenta – komunalno-prometno-poljoprivredni redar - 1 izvršitelj (m/ž) u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci (KLASA: 132-01/23-01/01, URBROJ: 2198-16-03/1-23-2 od 09. veljače 2023. godine), objavljen u „Narodnim novinama“ broj 15/2023 dana 10. veljače 2023. godine, na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.
 2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama“, te na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

KLASA: 132-01/23-01/01
URBROJ: 2198-16-03/1-23-9
Biograd na Moru, 22. veljače 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

PROČELNICA
Drina Bešenić, mag. oec.


Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.; dalje u tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika

u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta:

 • referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane člankom 12. ZSN-a:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

Kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje ili četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, veterinarskog ili tehničkog usmjerenja,
 • bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije.

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom javnom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.
Služba se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Vježbenik je dužan položiti državni ispit najkasnije do isteka vježbeničkog staža (članak 88. ZSN-a), te je dužan položiti poseban stručni ispit radi stjecanja uvjerenja o osposobljavanju poslova za upravljanje prometom te nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana rasporeda na radno mjesto.

Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Kandidat koji se u prijavi pozove na to pravo obvezan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa odredbama Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17., 98/19. i 84/21.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br. 84/21.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog zakona, a koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju tražeinh uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da, ukoliko na kraju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali s dokazima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu prebivališta, broj mobitela/telefona, po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, te je istoj potrebno priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili važeće putovnice ili važeće osobne iskaznice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja odnosno stručnoj spremi i struci (preslika svjedožbe)
 • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda u presliku, ne starije od 1 mjeseca od dana objave javnog natječaja)
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) iz kojeg je vidljivo da je kandidat bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (ne starije od 1 mjeseca od dana objave javnog natječaja),
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili vlastoručno pisana izjava kandidata)
 • dokaz o posjedovanju važeće vozačke dozvole „B“ kategorije (preslika)
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu u svojstvu vježbenika na određeno vrijeme predočiti na uvid izvornike dokumenata.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njegova prijava neće biti razmatrana, te će mu o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (poznavanje rada na računalu) i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja i provjere praktičnog rada (poznavanje rada na računalu).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), kao i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

Na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se dostavljeni podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar - vježbenik – NE OTVARAJ“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja koja se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a protiv odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova. Odluka o poništenju natječaja donosi se i kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat (članak 24. ZSN-a).

KLASA: 132-01/23-01/01
URBROJ: 2198-16-03/1-23-2
Biograd na Moru, 09. veljače 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

PROČELNICA:
Drina Bešenić, mag. oec.

Više informacija

 • Status natječaja: Poništen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA