14. ožujka 2022.

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika - viši stručni suradnik za opće poslove poslove pisarnice i arhive - 1 izvršitelj/izvršiteljica

Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.; dalje u tekstu: ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika

u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, za obavljanje vježbeničkog staža radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta:
• viši stručni suradnik za opće poslove pisarnice i arhive – 1 izvršitelj/izvršiteljica, na određeno vrijeme, u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.
Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

Uvjeti za prijam:
Opći uvjeti za prijam u službu propisani člankom 12. ZSN-a:
• punoljetnost,
• hrvatsko državljanstvo,
• zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.
Pored općih uvjeta za prijam u službu i raspored, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
• magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
• bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom u struci kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (kraćim od 12 mjeseci),
• poznavanje jednog stranog jezika,
• poznavanje rada na računalu.
Uvjet magistra struke odnosno stručnog specijaliste, na temelju članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 74/10. i 125/14.) ispunjava i osoba koja je po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12. i 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Kandidat koji se u prijavi pozove na to pravo obvezan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
Kandidat koji se pozvao na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17., 98/19. i 84/21.) dužan je uz prijavu dostaviti sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske (https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843).
Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da, ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali s dokazima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu prebivališta, broj mobitela/telefona, po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, te je istoj potrebno priložiti sljedeće:
• životopis (vlastoručno potpisan)
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
• dokaz o traženoj stručnoj spremi (preslika diplome, uvjerenja ili potvrde)
• dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, te da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. ZSN-a (uvjerenje nadležnog suda u presliku, ne starije od 1 mjeseca od dana objave ovog javnog natječaja)
• dokaz o dosadašnjem radnom stažu: (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u presliku, ne starije od 1 mjeseca od dana objave ovog javnog natječaja),
• dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslik svjedodžbe, potvrda ili vlastoručno pisana izjava kandidata)
• dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, preslik svjedodžbe, potvrda)
• izvornik vlastoručno potpisane izjave kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.
Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu u svojstvo vježbenika na određeno vrijeme dostaviti na uvid izvornike dokumenata.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj i njegova prijava neće biti razmatrana, te će mu o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), kao i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.
Na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se dostavljeni podaci obrađuju u svrhu provedbe natječaja sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na javni natječaj – viši stručni suradnik za opće poslove pisarnice i arhive - vježbenik – NE OTVARAJ“.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KLASA: 132-01/22-01/01
URBROJ: 2198-16-03/5-22-4
Biograd na Moru, 09. ožujka 2022. godine

PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

Više informacija

  • Objavljeno: Objavljen Javni natječaj za prijam u službu vježbenika - viši stručni suradnik za opće poslove poslove pisarnice i arhive - 1 izvršitelj/izvršiteljica dana 09. ožujka 2022. godine
  • Napomena:

    Vježbenici su osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, ili sa radnim iskustvom kraćim od vremena određenog za vježbenički staž.

  • Status natječaja: Završen
  • Rok za podnošenje: Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“
  • Poziv na testiranje: Objavljen je Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata dana 28. ožujka 2022. godine
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA