Najčešća pitanja

Zašto se i po kojim osnovama plaća komunalna naknada?

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04.,110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13. i 153/13. )  komunalna naknada je prihod proračuna jedinice lokalne samouprave. Članak 22. rečenog zakona kaže: “sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija, javna rasvjeta. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici: stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenoga građevnog zemljišta”.

 

Zašto se i po kojim osnovama plaća naknada za uređenje voda?

Sukladno Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva ( „Narodne novine“, broj 153/09., 90/11. i 56/13. )  naknada za uređenje voda plaća se na sve nekretnine, osim na poljoprivredno zemljište, a obveznik naknade je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine. Osnovica za obračun naknade za uređenje voda četvorni je metar ( m2 ) predmetne nekretnine. Na nekretnine na koje se obračunava i naplaćuje komunalna naknada prema propisima o komunalnom gopodarstvu, jedinice lokalne samouprave, uz tu naknadu, naplaćuju i naknadu za uređenje voda,. naknada za uređenje voda obračunava se prema podacima iz očevidnika za obračun komunalne naknade.

 

Tko određuje visinu iznosa poreza na kuće za odmor?

Prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave "Narodne novine", broj 150/02 - pročišćeni tekst, 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12. ) visinu poreza na kuće za odmor određuju jedinice lokalne samouprave. Porez na kuće za odmor plaća se od 5,00 do 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru Odlukom o gradskim porezima ( „Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 8/2010. )  odredilo je iznos poreza na kuće za odmor u visini od 15 kuna po m2 korisne površine objekta.

 

Kome prijaviti kvar na javnoj rasvjeti?

Kvar na javnoj rasvjeti može se prijaviti komunalnom poduzeću BOŠANA d.o.o. u čijoj je domeni, između ostalog, održavanje javne rasvjete. Prijavu kvara može se obaviti osobno u uredu Bošane d.o.o. Biograd na Moru na adresi Ulica kralja Petra Svačića 26 Biograd na Moru , putem telefona na broj 386-542 ili na adresu  e-pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Kako zatražiti izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje ugostiteljskih i dr. djelatnosti na pomorskome dobru (plaže)?

Zahtjev za izdavanje koncesijskog odobrenja ( obrazac propisan Uredbom o postupku izdavanja koncesijskog odobrenja na pomorskome dobru ( „Narodne novine“, broj 36/04., 63/08. i 133/13. ) kupuje se u knjižarama ( papirnicama ). Predmetni obrazac je potrebno ispuniti, biljegovati sa 70,00 kn upravne pristojbe ( taksenih maraka ) te potpisati i pečatirati. Uz zahtjev je potrebno priložiti obrtnicu ili izvadak iz sudskog registra.

Na zahtjevu ( obrascu ) se navodi djelatnost koja se namjerava obavljati na pomorskome dobru, mikrolokacija te sredstva za obavljanje djelatnosti. O zaprimljenim zahtjevima odlučuje Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, na svojim sjednicama, a u skladu sa Planom upravljanja pomorskim dobrom na području grada Biograda na Moru za tekuću godinu, koji se u pravilu objavljuje u Službenom glasniku grada Biograda na Moru.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA