Natječaji

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj  125/11,64/15,112/18), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 08/13, 04/15, 02/18, 06/20), čl. 4-10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru (…
Objavljeno: Srijeda, 27 siječnja 2021 14:37
Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na  Moru, OIB: 47665065525 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje, sljedeći: JAVNI NATJEČAJZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI…
Objavljeno: Utorak, 12 siječnja 2021 07:59
KLASA:112-02/20-01/18UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 28. prosinca 2020. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u…
Objavljeno: Četvrtak, 31 prosinca 2020 13:40
KLASA:112-02/20-01/15UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 17. prosinca 2020. godine Na temelju članka 17., članka 19. stavaka 1. i 4. u vezi s člankom 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje…
Objavljeno: Četvrtak, 24 prosinca 2020 12:33
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj…
Objavljeno: Srijeda, 23 prosinca 2020 11:34
Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:604-02/20-01/45, UR.BROJ:2198/16-01-20-3 od 08. prosinca 2020. godine, a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP Banke d.d. i Grada Biograda na Moru od 08. prosinca 2020. godine (KLASA:604-02/20-01/45, UR.BROJ:2198/16-01-20-2), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 08. prosinca 2020. godine, r a s p…
Objavljeno: Utorak, 08 prosinca 2020 12:46
Stranica 1 od 15

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA