Natječaji

Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje, sljedeći: JAVNI NATJEČAJZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTANA GRADSKOJ TRŽNICI U…
Objavljeno: Srijeda, 20 travnja 2022 07:30
Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje, sljedeći: JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ…
Objavljeno: Četvrtak, 07 travnja 2022 14:00
Na temelju članka 4. Zakona o državnim potporama (“Narodne novine”, broj 47/14. i 69/17.) i članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01. – vjer. tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - proč. tekst, 137/15. -ispr., 123/17., 98/19.…
Objavljeno: Utorak, 29 ožujka 2022 14:53
Na temelju članka 4. Zakona o državnim potporama (“Narodne novine”, broj 47/14. i 69/17.) i članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01., 60/01. – vjer. tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - proč.tekst, 137/15. -ispr., 123/17., 98/19. i…
Objavljeno: Utorak, 29 ožujka 2022 14:21
Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/17, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 02. studenoga 2020. godine, i KLASA: 372-03/20-01/17, URBROJ: 2198-16-01-22-5 od 23. ožujka 2022. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći…
Objavljeno: Četvrtak, 24 ožujka 2022 14:45
Na temelju članka 34. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Biogradu na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Zaključka Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na…
Objavljeno: Ponedjeljak, 28 veljače 2022 13:31
Stranica 3 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA