Natječaji

KLASA:550-01/21-01/02UR.BROJ:2198/16-01-21-2Biograd na Moru, 03. kolovoza 2021. godine GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ br. 127/17. i 138/20.), objavljuje dana 03. kolovoza 2021. godine JAVNI POZIVZA…
Objavljeno: Utorak, 03 kolovoza 2021 13:53
KLASA: 612-01/21-01/04UR.BROJ: 2198/16-03-21-2Biograd na Moru, 03. kolovoza 2021. godine GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 45. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 2. stavak 2. Pravilnika o…
Objavljeno: Utorak, 03 kolovoza 2021 13:31
Na temelju Odluke o raspisivanju IV. (četvrtog) javnog natječaja za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), KLASA: 370-01/21-01/01, URBROJ: 2198/16-01-21-1 od 07. travnja 2021. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje IV. (ČETVRTI) J A V N I   N A T J E Č A Jza kupnju stana…
Objavljeno: Ponedjeljak, 12 travnja 2021 14:04
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGradonačelnik KLASA: 007-02/21-02/02UR.BROJ: 2198/16-01-21-2  Biograd na Moru, 19. veljače 2021. godine Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog…
Objavljeno: Utorak, 23 veljače 2021 08:50
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj  125/11,64/15,112/18), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 08/13, 04/15, 02/18, 06/20), čl. 4-10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru (…
Objavljeno: Srijeda, 27 siječnja 2021 14:37
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj…
Objavljeno: Srijeda, 23 prosinca 2020 11:34
Stranica 6 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA