Natječaji

KLASA:112-02/20-01/05UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. listopada 2020. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u…
Objavljeno: Četvrtak, 08 listopada 2020 10:42
KLASA: 112-02/20-02/07UR.BROJ: 2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. listopada 2020. Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje u tekstu ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI…
Objavljeno: Četvrtak, 08 listopada 2020 10:27
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao čest. kat. br. 506/3 k.o. Biograd KLASA: 947-01/20-01/32, URBROJ: 2198/16-01-20-3 od 29. rujna 2020. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda…
Objavljeno: Ponedjeljak, 05 listopada 2020 13:56
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 2501/17 k.o. Biograd na Moru u Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“, KLASA: 944-01/20-01/100, URBROJ: 2198/16-01-20-1, od dana 25. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I  N A T J E Č…
Objavljeno: Ponedjeljak, 28 rujna 2020 13:27
Na temelju članaka 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), i Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za…
Objavljeno: Ponedjeljak, 21 rujna 2020 07:40
KLASA:112-03/20-01/04UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 16. rujna 2020. godine Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje O G L A Sza prijam u službu…
Objavljeno: Četvrtak, 17 rujna 2020 10:45
Stranica 6 od 17

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA