Natječaji

Na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:604-02/20-01/45, UR.BROJ:2198/16-01-20-3 od 08. prosinca 2020. godine, a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP Banke d.d. i Grada Biograda na Moru od 08. prosinca 2020. godine (KLASA:604-02/20-01/45, UR.BROJ:2198/16-01-20-2), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 08. prosinca 2020. godine, r a s p…
Objavljeno: Utorak, 08 prosinca 2020 12:46
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao čest. kat. br. 379/1 i 379/4 k.o. Biograd KLASA: 947-01/20-01/15, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 29. listopada 2020. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik…
Objavljeno: Ponedjeljak, 23 studenoga 2020 15:55
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 944-01/19-01/133, URBROJ: 2198/16-02-20-16 od 05. studenoga 2020. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/2020.) i članaka 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda…
Objavljeno: Ponedjeljak, 23 studenoga 2020 09:43
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), i Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Ponedjeljak, 23 studenoga 2020 09:42
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:112-02/20-01/12UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. studenoga 2020. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada…
Objavljeno: Četvrtak, 12 studenoga 2020 13:13
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), i Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja…
Objavljeno: Petak, 13 studenoga 2020 07:43
Stranica 7 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA