Natječaji

KLASA: 112-02/20-02/07UR.BROJ: 2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. listopada 2020. Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje u tekstu ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI…
Objavljeno: Četvrtak, 08 listopada 2020 10:27
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao čest. kat. br. 506/3 k.o. Biograd KLASA: 947-01/20-01/32, URBROJ: 2198/16-01-20-3 od 29. rujna 2020. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda…
Objavljeno: Ponedjeljak, 05 listopada 2020 13:56
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 2501/17 k.o. Biograd na Moru u Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“, KLASA: 944-01/20-01/100, URBROJ: 2198/16-01-20-1, od dana 25. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I  N A T J E Č…
Objavljeno: Ponedjeljak, 28 rujna 2020 13:27
Na temelju članaka 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), i Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za…
Objavljeno: Ponedjeljak, 21 rujna 2020 07:40
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 300-01/20-04/03, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.), gradonačelnik…
Objavljeno: Četvrtak, 10 rujna 2020 13:44
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 300-01/20-04/04, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja u Biogradu na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.) gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 10.…
Objavljeno: Četvrtak, 10 rujna 2020 13:41
Stranica 9 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA