Natječaji

KLASA: 112-02/20-01/01 UR.BROJ: 2198/16-01-20-2 Biograd na Moru, 20. kolovoza 2020. Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u nastavku: ZSN), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI NATJEČAJza imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog…
Objavljeno: Četvrtak, 27 kolovoza 2020 14:00
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), i Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja…
Objavljeno: Četvrtak, 20 kolovoza 2020 06:50
KLASA:550-01/20-01/07UR.BROJ:2198/16-03-20-2Biograd na Moru, 10. kolovoza 2020. godine GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ br. 127/17.), objavljuje dana 10. kolovoza 2020. godine JAVNI POZIVZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA…
Objavljeno: Ponedjeljak, 10 kolovoza 2020 09:00
KLASA: 612-01/20-01/05UR.BROJ: 2198/16-03-20-2Biograd na Moru, 10. kolovoza 2020. godine GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 45. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.) i članka 2. stavak 2. Pravilnika o postupku donošenja…
Objavljeno: Ponedjeljak, 10 kolovoza 2020 09:00
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/20-04/61, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 24. lipnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJza davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska…
Objavljeno: Četvrtak, 25 lipnja 2020 10:48
KLASA: 612-01/20-01/04UR.BROJ: 2198/16-02-20-2 Biograd na Moru, 02. lipnja 2020. godine Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/11. i 11/19.), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, objavljuje   J A V N I   P O Z…
Objavljeno: Četvrtak, 04 lipnja 2020 14:56
Stranica 9 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA