Natječaji

Na temelju Odluke o ponovnoj provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao kč.br. 846/6 i 846/7 k.o. Biograd KLASA: 940-01/20-01/11, URBROJ: 2198/16-01-21-9 od 12. ožujka 2021. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda…
Objavljeno: Ponedjeljak, 15 ožujka 2021 13:26
GRAD BIOGRAD NA MORUJEDINSTVENI UPRAVNI ODJELKLASA:112-02/21-01/02UR.BROJ:2198/16-03/1-21-2Biograd na Moru, 26. veljače 2021. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru,…
Objavljeno: Petak, 12 ožujka 2021 16:02
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao kč.br. 846/1,846/2 i 846/3 k.o. Biograd KLASA: 940-01/20-01/11, URBROJ: 2198/16-01-21-7 od 02. ožujka 2021. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda…
Objavljeno: Srijeda, 03 ožujka 2021 10:55
Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje GODIŠNJI PLANraspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i…
Objavljeno: Utorak, 23 veljače 2021 08:33
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGradonačelnik KLASA: 007-02/21-02/02UR.BROJ: 2198/16-01-21-2  Biograd na Moru, 19. veljače 2021. godine Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog…
Objavljeno: Utorak, 23 veljače 2021 08:50
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:112-03/21-01/02UR.BROJ:2198/16-03/1-21-2Biograd na Moru, 27. siječnja 2021. godine Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru,…
Objavljeno: Utorak, 02 veljače 2021 07:55
Stranica 2 od 17

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA