Natječaji

Na temelju članka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017.), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Mažuranića 28, donosi ODLUKUo objavljivanju javnog natječaja na oglasnoj ploči, web stranicama…
Objavljeno: Utorak, 21 travnja 2020 12:56
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja radi davanja u zakup poslovnih prostora na Novoj tržnici u Biogradu na Moru KLASA: 372-03/20-01/03, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 17. travnja 2020. godine Gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biogradu na Moru I. PREDMET NATJEČAJA:Predmet…
Objavljeno: Petak, 17 travnja 2020 13:03
Na  temelju  Odluke  o  raspisivanju  natječaja  za  davanje  u  zakup  javne  površine  za  postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/20-04/12, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 10. travnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Petak, 10 travnja 2020 10:27
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene dijela nekretnine u Biogradu na Moru, KLASA: 947-01/19-01/110, URBROJ: 2198/16-02-20-6 od 12. veljače 2020. godine, i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Petak, 21 veljače 2020 13:01
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 19.…
Objavljeno: Četvrtak, 20 veljače 2020 14:38
Na temelju 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje GODIŠNJI PLAN raspisivanja javnih poziva u 2020. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i…
Objavljeno: Petak, 07 veljače 2020 14:58
Stranica 11 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA