Natječaji

Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.i 8/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Petak, 10 siječnja 2020 14:57
Na temelju članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje N A T J E Č A Jza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 09 siječnja 2020 14:59
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.i 8/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Utorak, 24 prosinca 2019 11:50
Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje O G L A Sza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda…
Objavljeno: Srijeda, 11 prosinca 2019 15:17
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 27.…
Objavljeno: Srijeda, 27 studenoga 2019 10:44
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/218, 3020/220, 3020/221 i 3020/222 k.o. Biograd na Moru KLASA: 947-01/19-01/48, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 05. veljače 2019. godine, te Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog…
Objavljeno: Petak, 22 studenoga 2019 13:56
Stranica 11 od 18

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA