Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju zemljišta, KLASA: 944-01/19-01/133, URBROJ: 2198/16-02-19-4 od 03. listopada 2019. godine („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 12/2019.) i članaka 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda…
Objavljeno: Srijeda, 16 listopada 2019 11:34
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene dijela nekretnine u Biogradu na Moru, KLASA: 947-01/19-01/18, URBROJ: 2198/16-02-19-9 od 01. kolovoza 2019. godine, te  Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi…
Objavljeno: Srijeda, 16 listopada 2019 11:28
KLASA:112-03/19-01/06UR.BROJ:2198/16-03/1-19-2Biograd na Moru, 07. listopada 2019. godine Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), privremena pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje OGLASza prijam u službu u Jedinstveni upravni…
Objavljeno: Petak, 11 listopada 2019 09:52
KLASA:112-03/19-01/07UR.BROJ:2198/16-03/1-19-2Biograd na Moru, 07. listopada 2019. godine Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje OGLASza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel…
Objavljeno: Petak, 11 listopada 2019 09:45
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 30.…
Objavljeno: Utorak, 01 listopada 2019 10:30
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake kat. čest. br. 2270/3 k.o. Biograd  KLASA: 947-01/19-01/70, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 25. travnja 2019. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada…
Objavljeno: Srijeda, 04 rujna 2019 09:56
Stranica 14 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA