Natječaji

KLASA:550-01/19-01/04UR.BROJ:2198/16-03-19-2Biograd na Moru, 02. rujna 2019. godine GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ br. 127/17.), objavljuje dana 02. rujna 2019. godine JAVNI POZIVZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA…
Objavljeno: Ponedjeljak, 02 rujna 2019 13:47
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje P O Z I VZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2020. GODINI…
Objavljeno: Petak, 30 kolovoza 2019 13:11
GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 45. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.) i članka 2. stavak 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Utorak, 27 kolovoza 2019 12:11
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/11-01/39, URBROJ: 2198/16-01-19-31, od dana 13. kolovoza 2019. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju 2…
Objavljeno: Srijeda, 14 kolovoza 2019 11:53
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.i 8/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Četvrtak, 18 srpnja 2019 13:19
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/306, površine 3 m2, upisane u zk.  ulošku broj 10628, kat. čest. br. 2988/4, površine 498 m2, za 2/13 dijela, upisane u zk. ulošku broj 5859, i…
Objavljeno: Utorak, 09 srpnja 2019 13:34
Stranica 15 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA