Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/19-04/17, URBROJ: 2198/16-01-19-1 od 02. srpnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnihnaprava – kioska u…
Objavljeno: Srijeda, 03 srpnja 2019 11:43
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019. i 8/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 27 lipnja 2019 14:46
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj…
Objavljeno: Utorak, 18 lipnja 2019 14:24
Na temelju Odluke u svezi zahtjeva Bošane d.o.o. Biograd na Moru za davanje suglasnosti za natječaj za odabir poslovnog partnera za obavljanje poslova organizacije i naplate parkinga na području Grada Biograda na Moru, Klasa: 363-02/19-01/02, Ur. broj: 2198/16-01-19-2 od dana 07. ožujka 2019. godine, direktor Bošana d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJza…
Objavljeno: Utorak, 30 travnja 2019 14:17
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj…
Objavljeno: Ponedjeljak, 29 travnja 2019 14:30
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 4 građevinska zemljišta u Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2) i 1 građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/17-01/31, URBROJ: 2198/16-01-19-14, od dana 26. travnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I  …
Objavljeno: Petak, 26 travnja 2019 13:15
Stranica 16 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA