Biogradu odobreni projekti vrijedni 2,8 milijuna kuna

Objavljeno: Petak, 26. ožujka 2021. 07:27
Ocijeni
(0 glasova)

Grad Biograd na Moru i Bošana d.o.o. nastavljaju s dobrim rezultatima u povlačenju EU sredstava. Projekti koji su se prijavili na natječaje iz Operativnog programa za Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020, su odobreni i kreću s realizacijom.

U sklopu prvog projekta nabavlja se 5.000 novih spremnika – kanti za prikupljanje otpada (biootpad, reciklabilni otpad te komposteri) koje će biti podijeljene kućanstvima u Biogradu na Moru. Radi se o zajedničkom projektu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2) i Grada Biograda na Moru, a ukupna vrijednost projekta je 1.628.942,25 kuna od čega se 85% sufinancira iz EU i nacionalnih sredstava. Dio spremnika je već isporučen na reciklažno dvorište te će uskoro krenuti podjela istih po kućanstvima.

Grad opremio reciklažno dvorište vrijedno preko 5 milijuna kuna
Drugi projekt se odnosi na nabavku novog vozila – kamiona za prikupljanje otpada. Projekt pod nazivom »Unaprjeđenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada komunalnog poduzeća Bošana d.o.o.« je odobren, a njegova ukupna vrijednost iznosi 1.161.703,33 kuna od čega se 85% sufinancira iz EU i nacionalnih sredstava.
Ovo je samo dio projekata koje Grad Biograd na Moru provodi u sektoru otpada. Osim navedenih projekata, Grad je izgradio i opremio reciklažno dvorište u vrijednosti preko 5 milijuna kuna, od čega je preko 90% sufinancirano iz nacionalnih i EU sredstava te je izradio potpunu projektno - tehničku dokumentaciju i ishodovao sve potrebne dozvole za još dva projekta: »Sortirnica otpada Biograd« vrijednosti preko 5 milijuna kuna i »Sanacija i konačno zatvaranje odlagališta otpada Baštijunski brig« vrijednosti preko 30 milijuna kuna.
Uz projekte koje realizira Grad, na području Biograda, uz izgrađeno Reciklažno dvorište, tvrtka EKO d.o.o. trenutno gradi i oprema Pretovarnu stanicu otpada, koja se također sufinancira iz nacionalnih i EU fondova preko 85% a ukupna vrijednost je preko 5 milijuna kuna.

Projekti koji se sufinanciraju iz nacionalnih i EU izvora
Svi navedeni projekti (nabava spremnika, nabava vozila, izgradnja Reciklažnog dvorišta, Izgradnja sortirnice, Izgradnja pretovarne stanice te zatvaranje odlagališta Baštijunski brig) su dio rješavanja problema brige o otpadu na području grada Biograda na Moru i okolnih mjesta.
Grad Biograd na Moru kontinuirano priprema i realizira projekte koji se sufinanciraju iz nacionalnih i EU izvora. Ukupna vrijednost projekata u realizaciji na kojima je Grad nositelj, partner ili suradnik iznosi preko 130 milijuna kuna. Osim sektora otpada, grad ulaže u poslovnu i turističku infrastrukturu, povijesne i kulturne objekte, prometnu infrastrukturu, skrbi za mlade i djecu.

Dodatne informacije

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA