ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA NA MORU

Objavljeno: Petak, 05. studenoga 2021. 08:19
Ocijeni
(0 glasova)

Unaprjedenje sustava za odvojeno prikupljanje otpada komunalnog poduzeca Bošana d.o.o.

Cilj projekta: Povećanje količine odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i povećanje broja komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada čime ce se doprinijeti oporabi otpada i konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.
Kratki opis projekta: Projektom se nastoji unaprijediti sustav održivog gospodarenja otpadom na području Grada Biograda na Moru. Nabavom komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada i provedbom informativno­izobraznih aktivnosti doprinijet će se stopi odvojenog prikupljanja otpada na području Biograda na Moru.

Što se može odložiti u Reciklažnom dvorištu?
✔ ambalaža (papirnata i kartonska, metalna, plastična, staklena)
✔ papir i karton, metali, staklo, plastika, tekstil
✔ glomazni otpad (madraci)
✔ električni i elektronički otpad
✔ baterije i akumulatori
✔ građevinski otpad (mješavina betona, cigle, crijepa/pločica i keramike do 200 kg u 6 mjeseci)
✔ drvo (namještaj, vrata, prozorski okviri i sl. odvojeno od dr. materijala kao što su npr. tekstil, staklo, metalni dijelovi)
✔ biorazgradivi otpad
✔ jestiva ulja i masti
✔ otpadne gume
✔ deterdženti
✔ lijekovi
✔ fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
✔ otpadne boje i lakovi koji sadrže organska otapala ili druge opasne tvari
✔ motorna, strojna i maziva ulja
✔ tiskarski toneri
✔ boje, ljepila i smole

RECIKLAŽNO DVORIŠTE
Industrijska zona
Put Vilišnice
Radno vrijeme:
PON – PET: 7 – 19 h
SUB: 7 – 17 h

NED: zatvoreno

Tako je primjerice potpuno besplatno moguće odložiti do 200 kilograma otpada u šest nepunih mjeseci. No, valja naglasiti da se ta usluga odnosi samo na korisnike komunalnih usluga (fizičke osobe) na području grada Biograda na Moru.
Uz onaj glomazni otpad najčešći su papir i karton, metal, staklo, plastika, tekstil, ambalaža, boje, lakovi, gume, elektr. uređaji, lijekovi i još niz drugih koje je samo nužno pravilno razvrstati. J.F.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA