Održana 37. sjednica Gradskog vijeća

Objavljeno: Srijeda, 19. travnja 2017. 08:50
Ocijeni
(0 glasova)

Na sjednici biogradskog Gradskog vijeća, većinom glasova prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Biograda za 2016.godinu, te prihvaćen Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna grada Biograda za 2017. godinu (Rebalans I). Kako je vidljivo iz izvještaja ukupni prihodi i primici proračuna za 2016. godinu iznose 44.262.826,90 kuna. Od toga prihodi poslovanja iznose 41.024.797,20 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 3.238.029,70 kuna. Ukupni prihodi i primici za 2016. godinu bili su planirani u iznosu od 61.947.373,00, a ostvareni su u iznosu od 44.262.826,90 kuna ili 71,45 % od planiranog iznosa. Razlozi niskog ostvarenja prihoda u odnosu na planirani iznos proizlaze uglavnom iz nižeg ostvarenja prihoda proračuna i to : prihoda o prodaji zemljišta, prihoda od komunalnog doprinosa i kapitalne pomoći iz državnog proračuna. U apsolutnom iznosu najveći je podbačaj ostvaren kod prihoda od prodaje zemljišta koji su planirani u iznosu od 18.385.745,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 3.187.133,11 kuna ili 17,33% od planiranog. Prihodi od prodaje zemljišta nisu ostvareni jer nije bilo većih prodaja zemljišta u okviru poduzetničkih zona. Prihodi od komunalnih doprinosa su planirani u iznosu od 19.163.900,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 8.620.654,35 kuna,odnosno 44.98% od planiranog.Komunalni doprinos nije ostvaren u planiranom iznosu iz razloga što su investicijske aktivnosti smanjene zbog krize,te su realizacije nekih projekata odgođene za slijedeća razdoblja.Većina uplata komunalnog doprinosa odnosi se na uplate za legalizaciju građevina te stambenu izgradnju. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 3.317.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 800.000,00 kuna ili 24,12 % od planiranog. Ostali prihodi ostvareni su u planiranim okvirima te s manjim odstupanjima. Kako je u izvješću naglašeno Grad Biograd na moru nije planirao niti se dugoročno zaduživao u 2016.godini te nema dugoročnih kredita iz prethodnih godina.Što se tiče rebalansa Proračuna za 2017. godinu ukupni prihodu se planiraju u iznosu od 135.686.183,00 kuna.Od ukupnih prihoda proračuna planiranog za 2017.godinu iznos od 13.789.303,00 kuna namijenjen je za pokriće manjka prihoda nad rashodima nastalim u prethodnim godinama. U ovom iznosu su također uključeni i manjkovi prihoda poslovanja proračunskih korisnika. Temeljem iznesenoga za rashode koji će nastati u 2017. godini osigurava se iznos od 121.946.880,00 kuna.

Na istoj sjednici donijeta je odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Biograda na Moru. Pored ostalog vijećnici su prihvatili i niz izmjena i dopuna odluka među kojima je i Odluka o prodaji 3. građevinska zemljišta u komunalno-servisnoj zoni „Bučina“, a donijeta je i odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T1) uz Kumenat. I na ovoj sjednici najviše vijećničkih pitanja, te sugestija postavljali su i iznosili najangažiraniji vijećnici Slavica Jeličić, Mira Ražnjevć, Ivan Babara, te Niko Tomić, i drugi. Na kraju sjednice predsjednici vijeća Melaniji Ražov Radas, dopredsjednici Slavici Jeličić, te vijećnicama Sanji Delin i Miri Ražnjević, u znak zahvalnosti sa aktivan dosadašnji rad u vijeću uručeni su buketi cvijeća.J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA