75th banner e

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene - poslovne, K1-pretežito usluž

Objavljeno: Četvrtak, 24. listopada 2019. 09:49

KLASA: 350-02/19-03/05
URBROJ: 2198/16-03/1-19-7
Biograd na Moru, 24. listopada 2019. godine

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna uz zabavni centar („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2012) i Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2007, 12/2013 i 11/2016), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST

o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna uz zabavni centar („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2012) i Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2007, 12/2013 i 11/2016)

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 20. sjednici održanoj 03. listopada 2019. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna uz zabavni centar („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2012) i Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2007, 12/2013 i 11/2016). Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 12/2019.

Razlozi za izradu UPU-a:
1. Usklađenje s Prostornim planom Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 9/2005, 3/2009, 7/2011, 10/2011, 3/2016, 7/2016, 8/2016- pročišćeni tekst, 11/2016, 12/2019),
2. Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene – poslovne, K1-pretežito uslužna uz zabavni centar („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2012),
3. Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 6/2007, 12/2013 i 11/2016)
4. 2017. godine je izgrađen i pušten u rad zabavni centar Fun park Biograd. U slijedećem razdoblju planira se proširenje s novim atrakcijama

PRIVREMENA PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

 

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi Urbanističkog plana uređenja Zone gospodarske namjene - poslovne, pretežito uslužne (K1) i zabavnog centra (T5) te stavljanju van snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene - poslovne, K1-pretežito uslužna uz zabavni centar ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 61/2012) i Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 6/2007, 12/2013 i 11/2016)

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA