Printaj ovu stranu

OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi UPU jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage UPU zone gospodarske namjene-poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica i DPU zone poljoprivrednih gospodarstava – peradarska farma (K4)

Objavljeno: Ponedjeljak, 18. studenoga 2019. 08:03

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene-poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013), Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – "Jankolovica" (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007) i Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – peradarska farma (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene-poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013), Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – "Jankolovica" (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007) i Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – peradarska farma (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007)

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 20. sjednici održanoj 03. listopada 2019. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja jedinstvene zone gospodarske namjene Jankolovica i stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene-poslovne, K1-pretežito uslužna-Jankolovica („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2013), Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – "Jankolovica" (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007) i Detaljnog plana uređenja zone poljoprivrednih gospodarstava – peradarska farma (K4) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/2007). Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 12/2019.

Razlozi za izradu UPU-a:
1. Usklađenje s Prostornim planom Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 9/2005, 3/2009, 7/2011, 10/2011, 3/2016, 7/2016, 8/2016- pročišćeni tekst, 11/2016, 12/2019),
2. Objedinjavanje funkcija tri gospodarske zone u jedinstvenu cjelinu s više gospodarskih namjena,
3. Smanjenje broja detaljnijih planova,
4. Manje izmjene planskih rješenja

KLASA: 350-02/19-03/14
URBROJ: 2198/16-03/1-19-7
Biograd na Moru, 12. studenog 2019. godine

PRIVREMENA PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA