OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Srijeda, 08. travnja 2020. 13:29

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/2020), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 22. sjednici održanoj 12. veljače 2020. godine, donijelo je Odluku o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru. Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 1/2020.

Razlozi za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru:
• manje izmjene granica zona gospodarske namjene,
• izmjene cestovnog prometnog sustava, planiranje novih raskrižja više razine usluge, izmjena trasa planiranih prometnica, planiranje novih trasa, planiranje proširenja postojećih prometnica,
• izmjena uvjeta gradnje zone ugostiteljsko turističke namjene Ilirija-Adriatik
• izmjena uvjeta gradnje zona ugostiteljsko turističke namjene uz Kumenat
• planiranje sustava za navodnjavanje sukladno Prostornom planu Zadarske županije
• revizija zona poljoprivrednih površine pod trajnim nasadima (P4) u skladu s izdanim koncesijama, ugovorima o dugogodišnjem zakupu i sl.
• revizija odredbi za provođenje u cilju realizacije vidikovca, spomenika, šetnice i drugih sadržaja na otočiću sv. Katarina
• druge manje korekcije odredbi za provođenje plana
• izmjena uvjeta gradnje zone ugostiteljsko turističke namjene "Uz naselje"
• revizija granica i uvjeta gradnje unutar zona rekreacijske namjene
• planiranje botaničkog vrta unutar zone rekreacijske namjene uz industrijsku zonu
• planiranje sanacije uređenja botaničkog vrta na području napuštenog polja eksploatacije mineralnih sirovina (kamenolom iznad jadranske magistrale)
• planiranje zone rekreacijske namjene na predjelu sjeverno od jadranske magistrale iznad zabavnog centra
• izmjena uvjeta gradnje obalnog pojasa na predjelu plaže Bošana
• revizija lučkog područja na predjelu Bošana
• usklađenje s rješenjem o preventivnoj zaštiti Arheološkog nalazišta Bošana od 13.01.2020.
• planiranje urbanih šuma
• planiranje zelene infrastrukture grada sukladno smjernicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od siječnja 2020.
• planiranje korištenja i primjene prirodnih resursa obnovljive energije

KLASA: 350-02/20-02/01
URBROJ: 2198/16-03/1-20-7
Biograd na Moru, 08. travnja 2020. godine

PRIVREMENA PROČELNICA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA