ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga, dana 16. travnja 2021. godine

Objavljeno: Petak, 16. travnja 2021. 13:12

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i  118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu MUŠĆET PAVE, TKON, PUT FURLANIJE 11, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno zemljište KLASA: 320-18/20-01/379, URBROJ: 2198/16-03/33-20-6 od dana 02.03.2021. godine donosi ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga kako slijedi dolje:

1. ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga broj (KLASA: 320-18/20-01/379, URBROJ: 2198/16-03/33-20-6) od dana 02. ožujka 2021. godine - MUŠĆET PAVE, TKON, PUT FURLANIJE 11.

2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA