ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga, dana 19. listopada 2021. godine

Objavljeno: Utorak, 19. listopada 2021. 07:59

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel
Komunalno redarstvo

Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i  118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu LUCIN KRSTO, BIOGRAD NA MORU, GRGURA NINSKOG 12, u predmetu dostave obveznog prekršajnog naloga za neobrađeno poljoprivredno zemljište KLASA: 320-18/21-01/158, URBROJ: 2198/16-03/33-21-5 od dana 06.09.2021. godine donosi ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga kako slijedi dolje:

1. ZAKLJUČAK o dostavi obveznog prekršajnog naloga broj (KLASA: 320-18/21-01/158, URBROJ: 2198/16-03/33-21-5) od dana 06. rujna 2021. godine - LUCIN KRSTO, BIOGRAD NA MORU, GRGURA NINSKOG 12.

2. Dostava javnom objavom obavlja se stavljanjem naprijed navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište na oglasnu ploču Grada Biograda na Moru i na službene internet stranice Grada Biograd na Moru (www.biogradnamoru.hr)
3. Dostava navedenog obveznog prekršajnog naloga za neuređeno poljoprivredno zemljište smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA