Printaj ovu stranu

POZIV za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 28. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 08,00 sati

Objavljeno: Ponedjeljak, 20. prosinca 2021. 22:47

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/14
URBROJ: 2198/16-02-21-1
Biograd na Moru, 20. prosinca 2021. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET: P O Z I V za 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 2/18., 8/20. i 4/21.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 28. prosinca 2021. godine (utorak) s početkom u 08,00 sati
koja će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

D N E V N I  R E D:

 1. Aktualni sat
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2021. godine
 3. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2021. godinu (Rebalans II)
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2021. godinu
 6. Prijedlog Proračuna Grada Biograda na Moru za 2022. godinu, s projekcijom proračuna za 2023. i 2024. godinu
 7. Prijedlog Odluke o donošenju Provedbenog programa Grada Biograda na Moru za razdoblje 2021. – 2025. godine
 8. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 9. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju u 2022. godini
 10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 11. Prijedlog Programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 14. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
 15. Prijedlog Programa potpora poduzetništvu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu
 16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka za razdoblje od 17. svibnja do 31. prosinca u 2021. godini
 17. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru – područje Kumenat
 18. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone groblja Biograd na Moru
 19. Prijedlog Odluke o izradi 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“
 20. Prijedlog Odluke o mjerama za pomoć gospodarstvu na području grada Biograda na Moru za pomoć pri prevladavanju krize uzrokovane epidemijom virusa SARS-CoV-2, te povezanih s nepovoljnim utjecajem epidemije virusa SARS-CoV-2 na turističku sezonu 2021.
 21. Prijedlog Odluke o prestanku Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru
 22. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o pokretanju postupka za izbor članova/ica i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i ponovnom pokretanju postupka za izbor članova/ica i njihovih zamjenika Savjeta mladih Grada Biograda na Moru
 23. Prijedlog Odluke o produljenju roka za privođenje zemljišta namjeni u poslovnim zonama Grada Biograda na Moru
 24. Prijedlog Odluke o raspisivanju Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe
 25. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo gospodinu Gordanu Borčilu
 26. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo – posmrtno Josipu Tomiću – Joli
 27. Prijedlog Odluke o dodjeli Godišnje nagrade Grada Biograda na Moru za 2021. godinu Karlu Fuzulu
 28. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake kat. čest. br. 3020/1, M. Granda, površine 9.600 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 10120 k. o. Biograd na Moru
 29. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake kat. čest. br. 777/137, 777/60, 777/138, 777/140, 777/139, i 667/14, sve k. o. Biograd na Moru
 30. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene suvlasničkog dijela nekretnine kat. čest. br. 528, za kat. čest. br. 599/3 i dio kat. čest. br. 599/2, sve k. o. Biograd na Moru
 31. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina kat. čest. br. 777/132 i 777/112, za kat. čest. br. 654/8 i 654/6, sve k. o. Biograd na Moru
 32. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine kat. čest. br. 777/136, za kat. čest. br. 592/4, 592/6, 592/7, 592/3, 592/5 i dio 593/2, sve k. o. Biograd na Moru
 33. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine kat. čest. br. 777/134 za suvlasnički dio kat. čest. br. 659/4, 659/6, 659/8 i 659/9, sve k. o. Biograd na Moru
 34. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji 7 građevinskih zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8
 35. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k.č.br. 777/18 k. o. Biograd na Moru)
 36. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja o prodaji građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnina oznake k.č.br. 3161/1 k. o. Biograd na Moru)
 37. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru (k.č.br. 3020/28 k. o. Biograd na Moru)
 38. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake k.č.br. 2273/1 k. o. Biograd na Moru
 39. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kupnji nekretnine označene kao č.k.br. 1911/2 k. o. Biograd na Moru
 40. Prijedlog Odluke o kupnji 3 (tri) stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) za potrebe Grada Biograda na Moru
 41. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Biograd na Moru u 2021. godini
 42. Plan rasporeda lokacija za postavljanje pokretnih naprava na javnim površinama za 2022. godinu
 43. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva BOŠANA d. o. o. za turizam i usluge Biograd na Moru za 2020. godinu
 44. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva CROATA d. o. o. za 2020. godinu
 45. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d. o. o. za 2020. godinu
 46. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju trgovačkog društva KOMUNALAC d. o. o. za 2020. godinu
 47.  Prijedlog Zaključka o zaduženju Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru u vezi s izradom pročišćenog teksta Odluke o osnivanju javne ustanove Agencija za lokalni razvoj SIDRAGA

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. i 47., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

NAPOMENA:
Prilikom dolaska u službene prostorije gradske uprave Grada Biograda na Moru dužni se predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju, a sve sukladno točki V. Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“, br. 121/21.).

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150 ili 383-003, ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA:
Ivana Stamičar

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA