OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Petak, 03. lipnja 2022. 10:31

Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluci o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/2022), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 88. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018, 6/2020, 4/2021), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 8. sjednici održanoj 13. svibnja 2022. godine, donijelo je Odluku o izradi 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru. Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ broj 3/2022.

Razlozi za izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru:

 • izmjene granica zona gospodarske namjene,
 • manje izmjene granica građevinskih područja naselja
 • izmjene cestovnog prometnog sustava, planiranje raskrižja više razine usluge, izmjena trasa planiranih prometnica, planiranje novih trasa, planiranje proširenja postojećih prometnica,
 • revizija granica i uvjeta gradnje zona izdvojenih građevinskih područja izvan naselja
 • revizija granica i uvjeta gradnje zona rekreacijske namjene
 • revizija granica i uvjeta gradnje lučkih područja
 • izmjena uvjeta gradnje stambenih i drugih građevina
 • izmjena uvjeta gradnje zone ugostiteljsko turističke namjene "Ilirija-Adriatik"
 • planiranje sustava za navodnjavanje sukladno Prostornom planu Zadarske županije
 • revizija zona poljoprivrednih površine pod trajnim nasadima (P4) u skladu s izdanim koncesijama, ugovorima o dugogodišnjem zakupu i sl.
 • revizija odredbi za provođenje u cilju realizacije vidikovca, spomenika, šetnice i drugih sadržaja na otočiću sv. Katarina
 • planiranje proširenja zone uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
 • planiranje kompostane i reciklažnog dvorišta za građevinski otpad
 • planiranje zelenih, zaštitnih i infrastrukturnih koridora uz prometnice
 • planiranje urbanih šuma
 • revizija granica urbanističkih planova uređenja
 • planiranje javnih zelenih površina na pojasu između zona ugostiteljsko turističke namjene "uz Kumenat" do morske obale
 • planiranje prostora za gradnju hladnjače
 • planiranje parkirališta na području Park šume Soline
 • izmjena uvjeta gradnje sportsko rekreacijske zone Teniski centar – park šuma Soline
 • planiranje botaničkog vrta unutar zone rekreacijske namjene uz industrijsku zonu
 • planiranje sanacije uređenja botaničkog vrta na području napuštenog polja eksploatacije mineralnih sirovina (kamenolom iznad jadranske magistrale)
 • planiranje zone rekreacijske namjene na predjelu sjeverno od jadranske magistrale iznad zabavnog centra
 • izmjena uvjeta gradnje obalnog pojasa na predjelu plaže Bošana i usklađenje s rješenjem o preventivnoj zaštiti Arheološkog nalazišta Bošana od 13.01.2020.
 • planiranje zelene infrastrukture grada sukladno smjernicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od siječnja 2020.
 • planiranje korištenja i primjene prirodnih resursa obnovljive energije
 • druge manje izmjene plana

KLASA: 350-02/22-01/01
URBROJ: 2198-16-03/1-22-7
Biograd na Moru, 03. lipnja 2022. godine

OSOBA OVLAŠTENA ZA PRIVREMENO
OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA:
Drina Bešenić, struč. spec. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA