ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/2017)

Objavljeno: Petak, 23. ožujka 2018. 14:33

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), članka 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 64/08) te članka 35. stavak 1. točka 18. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 22. ožujka 2018. godine donosi

O D L U K U
o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/2017)

I.

Na temelju Mišljenja Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, KLASA: 351-04/18-01/48, URBROJ: 2198/1-07/2-18-2, od 19. ožujka 2018., za 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Plana), potrebno je provesti postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.
Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na
okoliš za Izmjene i dopune Plana.
Izrada Izmjena i dopuna Plana započela je donošenjem Odluke o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru, KLASA: 350-02/17-02/01, URBROJ: 2198/16-02-17-3, a koja je objavljena u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“, broj 3/2017.
Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana provodi Grad Biograd na Moru u suradnji sa Upravnim odjelom za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije.

II.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Plana i tijelo nadležno za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru.
Izrađivač Izmjena i dopuna Plana je tvrtka Arheo d.o.o. iz Zagreba.

III.

Razlozi za izmjene i dopune Plana:
1.  Korekcija trasa komunalne infrastrukture,
2.  Korekcija obuhvata zona lučkih područja,
3.  Korekcija obuhvata lučkog područja luke otvorene za javni promet (lučki bazen luke „Biograd“),
4.  Izmjene i dopune Odredbi za provođenje PPUG-a u smislu omogućavanja pristupnih putova,
5.  Korekcija granica izdvojenih građevinskih područja izvan naselja u skladu sa Zaštićenim obalnim područjem mora (ZOP),
6.  U poslovnim zonama omogućiti gradnju poslovnih objekata više vrsta gospodarskih namjena,
7.  Korekcija granice između poljoprivrednih površina i zone šume posebne namjene iznad Industrijske zone.
Sukladno navedenom, planirana je izmjena Odredbi za provođenje i kartografskih prikaza.

IV.

Glavni cilj izrade izmjena i dopuna PPUG-a je korekcija obuhvata zona lučkih područja i trasa komunalne infrastrukture te omogućavanje gradnje stambenih i stambeno-poslovnih objekata na građevnim česticama unutar građevinskog područja naselja koje imaju pristupni put. Svrha i opći cilj te programska polazišta izmjena i dopuna PPUG-a je osiguranje razvoja Grada na načelima održivog razvoja. Ovaj cilj će se ostvarivati na način da se propiše, omogući i potiče:
1.  Prostorni razvoj zasnovan na demografskom razvitku, koji se temelji na prirodnom priraštaju stanovništva, doseljavanju i povratku stanovnika, te uspostava ravnoteže između takovog demografskog razvitka i prostornog razvoja Grada,
2.  Zaštita vrijednih područja, posebno obalnog pojasa sa otočićima, ugroženih dijelova prirode, arheoloških i spomeničkih zona i lokaliteta, te vrijednih krajolika,
3.  Gospodarski razvoj zasnovan na turizmu, poljoprivredi, te industriji sa čistim tehnologijama, proizvodnim pogonima manjeg kapaciteta (mala i srednja poduzeća) i značajnom udjelu servisnih djelatnosti,
4.  Osiguranje prostora i lokacija za infrastrukturne i ostale objekte i sadržaje državnog i županijskog značaja u skladu sa njihovim realnim potrebama,
5.  Ustanovljenje planskih kriterija i mjera koje će potaknuti povezivanje obalnog područja Grada sa zaleđem i osiguranje jednakomjernog razvoja cijelog prostora Grada. Pritom nastojati na čuvanju specifičnih značajki i identiteta pojedinih naselja.

V.

Obuhvat Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru je prostorna i administrativno utvrđena cjelina područja Grada Biograda na Moru.

VI.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš,
provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08) i odredbama posebnih propisa iz područja iz kojeg se Izmjene i dopune Plana donose i to sljedećim redoslijedom provedbe:
1. Grad Biograd na Moru, sukladno Odredbi iz čl. 21. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08), započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana donošenjem ove Odluke.
2. Grad Biograd na Moru je dužan pribaviti mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, navedenih u točki VII. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mišljenja, Grad Biograd na Moru dostavlja zahtjev za davanje mišljenja o potrebi strateške procjene u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke.
3. Na temelju kriterija za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja Izmjena i dopuna Plana na okoliš, iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08), tijela i/ili osobe daju mišljenje o potrebi strateške procjene te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Gradu Biogradu na Moru.
4. Ukoliko Grad Biograd na Moru ocijeni potrebnim, osigurat će dodatna pojašnjenja s tijelom i/ili osobom koja je dostavila mišljenje.
5. Grad Biograd na Moru će sukladno Zakonu o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18) u roku od 8 dana od dana donošenja ove Odluke, dostaviti Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti Izmjena i dopuna Plana za ekološku mrežu.
6. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Izmjena i dopuna Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje mišljenje da su Izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu.
7. Ako Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ne isključi mogućnost značajnih negativnih utjecaja Izmjena i dopuna Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, daje obvezujuće mišljenje da je obvezna provedba Glavne ocjene, što znači da se obvezno provodi i postupak strateške procjene.
8. Prije donošenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateške procjene, kojom Grad Biograd na Moru potvrđuje da za Izmjene i dopune Plana koji je u izradi "jest potrebno" ili "nije potrebno" provesti postupak strateške procjene, Grad Biograd na Moru je dužan o provedenom postupku ocjene pribaviti mišljenje županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša (Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije) pri čemu je dužan dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene.
9. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana imaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka o obvezi provedbe strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena potreba strateške procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 64/08).
10. Ako se u postupku ocjene utvrdi da Izmjene i dopune Plana nemaju vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, donosi se odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Odluka mora sadržavati osnovne podatke o planu i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu.
11. O Odluci iz točke 9. i 10. Grad Biograd na Moru informira javnost sukladno Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08).

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Plana prema ovoj Odluci sudjelovat će sljedeća tijela i osobe:
1.    Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
2.    Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru, Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar
3.    Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
4.    Zadarska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, more i promet, Liburnska obala 6/3, 23000 Zadar
5.    Zadarska županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ribarstvo, vodno gospodarstvo, ruralni i otočni razvoj, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
6.    Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
7.    Zadarska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
8.    Zavod za javno zdravstvo Zadar, Kolovare 2, 23000 Zadar
9.    Javna ustanova „Natura Jadera“, Braće Vranjana 11, 23000 Zadar
10.    Hrvatske Vode, VGO za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split
11.    Komunalac d.o.o., Ulica kralja Petra Svačića 28, 23210 Biograd na Moru
12.    Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, 21000 Split
13.    Grad Benkovac, Šetalište kneza Branimira 12, 23420 Benkovac
14.    Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sv. Filip i Jakov
15.    Općina Polača, Polača 231A, 23423 Polača
16.    Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon
17.    Općina Pakoštane, Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane

VIII.

Grad Biograd na Moru dužan je informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr).


KLASA: 350-02/17-02/01
URBROJ: 2198/16-01-18-57
Biograd na Moru, 22. ožujka 2018. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA