Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga grada, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad u skladu sa Zakonom i drugim propisima, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/2022.) ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Komunalno redarstvo Grada Biograd na Moru

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja Pročelnica:

Drina Bešenić, struč. spec. oec.

drina.besenic@biogradnamoru.hr

Pomoćnica pročelnice: Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur.

suzana.horvat.kolanovic@biogradnamoru.hr

Jedinstveni upravni odjel obavlja sljedeće poslove:

 • pravni, stručni i administrativni poslovi u vezi provedbe lokalnih izbora i konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća iz nadležnosti Grada, kao i poslovi vezani uz pripremu i organizaciju sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, te informiranje javnosti o njihovom radu,
 • pravni i savjetodavni poslovi u pripremi nacrta i prijedloga općih akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, briga o njihovoj usklađenosti sa zakonima, Statutom i drugim propisima i općim aktima, pravna, stručna i savjetodavna pomoć i davanje mišljenja Gradonačelniku, predsjedniku i članovima Gradskog vijeća te članovima radnih tijela Gradskog vijeća u obavljanju poslova,
 • izrada nacrta i prijedloga općih, internih i drugih akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika, u skladu sa zakonom te provođenje istih,
 • poslovi radnopravnog statusa i mandata Gradonačelnika propisanih Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakonom o lokalnim izborima, Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, drugim propisima i aktima Grada te drugi kadrovski poslovi za Gradonačelnika,
 • izrada donesenih akata na sjednicama Gradskog vijeća, organiziranje njihove objave i dostava nadležnim tijelima radi nadzora te drugim subjektima radi izvršenja,
 • pravno zastupanje Grada i njegovih tijela u upravnom sporu i drugim sudskim sporovima,
 • kadrovski poslovi, izrada pojedinačnih upravnih i drugih akata iz područja radnih odnosa koje donosi pročelnik za službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela, te akata koje donosi Gradonačelnik za pročelnika, vođenje evidencije iz područja radnih odnosa i drugih propisanih evidencija, poslovi organiziranja i koordinacije stručnog usavršavanja službenika i upravljanje ljudskim potencijalima, poslovi u vezi stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa,
 • pravni i administrativni poslovi u svezi organiziranja i provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada, konstituiranja vijeća mjesnih odbora, održavanja sjednica te pravna pomoć u izradi akata vijeća mjesnih odbora,
 • stručni, pravni i administrativni poslovi u vezi sa Zakonom o osnivanju Savjeta mladih,
 • poslovi prijamnog ureda i uredskog poslovanja (arhiva, dostava i otprema pošte, prijem akata),
 • administrativno-tehnički poslovi za Gradonačelnika,
 • organizacija protokolarnih aktivnosti, kolegija Gradonačelnika i drugih sastanaka za potrebe Gradonačelnika i predsjednika Gradskog vijeća, poslovi iz područja odnosa sa javnošću, konferencija za tisak, izrada i objava priopćenja vezana uz aktivnosti Jedinstvenog upravnog odjela, Gradonačelnika i Gradskog vijeća, poslovi informiranja građana putem medija i gradske službene mrežne stranice, koordinacija organizacije svečanog obilježavanja Dana Grada i drugih gradskih manifestacija, organizacija obilježavanja državnih praznika, važnijih datuma u povijesti Grada, drugih prigodnih obilježavanja i svečanosti,
 • poslovi informatizacije gradske uprave, izrada, praćenje i održavanje informatičkog sustava, objave akata i važnih informacija za građane i druge subjekte, izrada, ažuriranje i provedba informatičke baze i dostave gradskog arhiva nadležnom državnom arhivu, poslovi u vezi razvoja i unapređenja informatizacije i informatičke podrške, predlaže i provodi nove projekte informatizacije poslovnog sustava Grada te upravlja i održava informatičko-komunikacijsku opremu, izrađuje i održava službene mrežne stranice Grada, održava wi-fi mrežu Grada, obavlja nadzor nad radom te mreže te osigurava sigurnost i zaštitu podataka kao i backup podataka,
 • posredna briga o djeci predškolske dobri, odgoju i obrazovanju,
 • poslovi kulture u cilju kulturnog i umjetničkog promicanja Grada,
 • poslovi osiguranja sredstava za zadovoljavanje potreba u kulturi, poticanje sponzorstva i donatorstva za očuvanje i unapređenje standarda u kulturi i zaštiti kulturne baštine,
 • poslovi tjelesne kulture i športa,
 • izrada nacrta prijedloga programa javnih potreba u kulturi i športu sa financijskim planom i drugih općih akata iz područja kulture i športa,
 • poslovi socijalne skrbi sukladno zakonu i drugim propisima, izrada nacrta prijedloga javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu, izrada pojedinačnih akata o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava iz socijalne skrbi te poslovi evidencije tih prava i izrada izvješća, sukladno posebnim propisima,
 • poslovi u vezi osnivanja i suradnje sa kulturnim vijećeme, vijećem za komunalnu prevenciju, te drugim pravnim i fizičkim osobama iz područja društvenih djelatnosti i socijalne skrbi,
 • pruža pravnu i stručnu pomoć Gradonačelniku u obavljanju poslova predsjednika Turističke zajedince Grada, sukladno zakonu, iz nadležnosti Grada kao člana,
 • suradnja sa Turističkom zajednicom Grada o zajedničkom korištenju sredstava turističke pristojbe koja se doznačuje Gradu za poboljšanje uvjeta boravka turista, pružanje pomoći i podrške Turističkoj zajednici Grada u pripremi manifestacija,
 • u suradnji sa Turističkom zajednicom Grada priprema nacrte prijedloga općih akata kojim se uređuje radnom vrijeme ugostiteljskih objekata sukladno posebnom zakonu, te trgovina u okviru ovlasti utvrđene posebnim propisima,
 • poslovi u svezi spomeničke rente iz nadležnosti Grada,
 • poslovi pripreme i proučavanja prijedloga programa i projekata koji se kandidiraju za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora finanaciranja, suradnja sa predstavnicima državnih i drugih tijela i stručnih organizacija te stranih i međunarodnih institucija u planiranju i provođenju razvojnih programa,
 • praćenje međunarodnih natječaja i priprema dokumentacije za prijavu projekata sufinanciranih ili financiranih od strane Europske unije i provođenje projekata,
 • izrada razvojnih programa i programa potpora kao poticaj za razvoj gospodarstva, poduzetništva, obrtništva, poljoprivrede i turizma i osiguranje uvjeta za razvitak gospodarskihi djelatnosti važnih za Grad, pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa, provođenje nadzora namjenskog korištenja gradskih potpora i donacija u svom djelokrugu,
 • predlaganje mjera i provedba aktivnosti za razvoj gospodarskih i turističkih potencijala Grada,
 • praćenje rada i poslovanja pravnih osoba kojima je Grad osnivač i predlaganje mjera za njihovo racionalno i efikasno poslovanje,
 • izrada i praćenje izvršenja financijskih i drugih ugovora iz djelokruga poslova Jedinstvenog upravnog odjela,
 • izrada nacrta prijedloga proračuna Grada, odluka o izvršenju proračuna, izrada godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih izvješća u skladu sa zakonom,
 • praćenje ostvarivanja proračunskih prihoda i rashoda Grada, te predlaganje i poduzimanje potrebnih mjera,
 • financijsko-računovodstveni poslovi, blagajnički poslovi i poslovi likvidature, kontiranja i knjiženja knjigovodstvene dokumentacije, vođenje materijalnog knjigovodstva, obračun i isplata plaća i drugih naknada,
 • koordinacija sa drugim korisnicima proračuna Grada radi racionalnog korištenja proračunskih sredstava,
 • provedba aktivnosti radi uspostave, provedbe i razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrole gradske uprave, koordiniranja i sastavljanja izjave o fiskalnoj odgovornosti i drugih akata vezano uz Zakon o fiskalnoj odgovornosti, te obavlja i druge poslove vezane uz sustav unutarnjih financijskih kontrola, briga o zakonitom radu i otklanjanju eventualnih nepravilnosti, kontrola izjava o fiskalnoj odgovornosti proračunskih korisnika i pravnih osoba u vlasništvu/suvlasništvu Grada, u skladu sa zakonom i propisima,
 • poslovi koordinacije s proračunskim i izvanproračunskim korisnicima u izradi prijedloga plana razvojnih programa i prijedloga financijskog plana te sastavljanju i podnošenju financijskih izvješća te izrada zajedničkog prijedloga plana razvojnih programa ustanova kojih je Grad osnivač i drugih korisnika proračuna, u skladu sa Zakonom o proračunu,
 • priprema i koordinira popis imovine i obveza, kontrolira ispravnost popisnih lista dugotrajne i druge imovine, predlaže Gradonačelniku mjere za naplatu potraživanja i otpis nenaplativih i zastarjelih potraživanja, sukladno propisima,
 • priprema i izrađuje dokumentaciju vezano uz zaduživanje Grada i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje proračunskih korisnika i pravnih osoba kojih je Grad osnivač te izrađuje sva prateća propisana izvješća,
 • suradnja i koordinacija s ustanovama kojih je Grad osnivač, u vezi usklađenosti njihovih akata sa zakonom, propisima i aktima Grada, koje donose uz prethodnu suglasnost osnivača, suradnja u vezi akata o plaćama i materijalnim pravima njihovih zaposlenika i drugih njihovih akata koje donose uz prethodnu suglasnost osnivača, a koji imaju financijske učinke na proračun Grada i davanje mišljenja,
 • suradnja sa udrugama na području Grada,
 • poslovi u vezi javne nabave i jednostavne nabave i provedba iste za potrebe gradske uprave, priprema, izrada i objava plana nabave te ažuriranje istog tijekom proračunske godine, vođenje evidencije nabava, poslovi u vezi pripreme, vođenja registra ugovora nabave i okvirnih sporazuma te njihove objave, sastavljanje izvješća i drugi poslovi sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podzakonskim propisima i aktima Grada, koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba za nabavama,
 • evidencija, praćenje, nadzor, predlaganje i provođenje mjera radi povećanja prihoda i poboljšanja stanja naplate svih javnih prihoda proračuna Grada, zakonskih, ugovorenih i drugih potraživanja, slanje opomena, priprema i pokretanje postupaka prisilne naplate potraživanja putem nadležnih tijela, prati stečajne i likvidacijske postupke i prijavljuje potraživanja Grada u tim postupcima, poduzima mjere za naplatu gradskih poreza, redovito izvješćuje Gradonačelnika o stanju duga i dužnicima,
 • vodi evidenciju i obavlja procjenu stanja imovine Grada, ustrojava analitičku evidenciju dugotrajne nefinancijske imovine po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisna),
 • uspostavlja i vodi sustav informacija o prostoru te dokumentaciju prostora, prati stanje u prostoru i izrađuje izvješće o stanju u prostoru,
 • priprema i koordinira izradu i prati provođenje dokumenata prostornog uređenja koje donosi Gradsko vijeće,
 • priprema i sudjeluje u izradi elaborata i studija sukladno pozitivnim propisima te provodi konkretne akcije u zaštiti okoliša, očuvanja kakvoće okoliša i krajobraznih raznolikosti, racionalno korištenje prirodnih dobara i energije na način koji je najpovoljniji za okoliš,
 • izrađuje program gradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i izvješća o njihovom izvršenju,
 • poslovi u vezi sa gradnjom, rekonstrukcijom te održavanjem objekata i uređaja komunalne infrastrukture, groblja, deponija i opreme komunalnog poduzeća koja se financiraju iz izvora izvan cijene komunalne usluge,
 • poslovi u vezi s javnom rasvjetom i održavanjem javnih zelenih površina, javnih plaža i javnih parkirališta,
 • suradnja sa pravnim osobama kojih je Grad osnivač ili suosnivač zaduženim za čistoću te za javnu vodopskrbu, javnu odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,
 • poslovi u vezi pripreme građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,
 • poslovi u nadležnosti jedinica lokalne samouprave iz Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o zaštiti od buke, Zakona o vodnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o poljoprivrednom zemljištu i drugih posebnih zakona i propisa,
 • poslovi komunalnog redarstva u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonima i propisima, i provedba odluke o komunalnom redu i drugih odluka Grada,
 • vođenje evidencije i izrada rješenja za komunalnu naknadu, naknadu za priključenje na komunalne vodne građevine, rješenja o komunalnom doprinosu i drugih rješenja iz komunalnog i vodnog gospodarstva u skladu sa zakonom i općim aktima Grada, te njihov obračun i naplata,
 • izrada nacrta prijedloga odluka o uređenju prometa na području Grada, u skladu sa zakonom i prati provedbu propisa,
 • poslovi prometnog redarstva i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te poslovi upravljanja prometom i nadzora prometa u zonama smirenog prometa,
 • poslovi oko ispitivanja kakvoće mora, poslovi provedbe poslova dezinsekcije i deratizacije, poslovi postupanja sa psima i mačkama lutalicama,
 • poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa zaštite na radu, izrada i predlaganje akata i provedba mjera i aktivnosti iz područja zaštite na radu, poslovi u svezi koordinacije, izrade i provođenja dokumenata zaštite od požara, poslovi civilne zaštite, administrativni i stručni poslovi za potrebe Stožera civilne zaštite Grada,
 • poslovi u vezi programa, radova i koordinacije s mjesnim odborima iz oblasti komunalnih i drugih poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela,
 • priprema i provodi odluke Gradskog vijeća i Gradonačelnika u svezi gospodarenja imovinom i nekretninama Grada, pravnog prometa vezano uz raspolaganje, stjecanje, otuđenje, uporabu i korištenje te zasnivanje stvarnih prava na nekretninama,
 • pravni i stručni poslovi u svezi sređivanja zemljišnoknjižnog stanja gradske imovine,
 • vođenje i ažuriranje registra imovine Grada, stvarnopravnih i obveznopravnih odnosa i drugih odnosa na nekretninama u vlasništvu Grada,
 • izrada nacrta prijedloga strategija upravljanja imovinom Grada i godišnjih planova upravljanja imovinom Grada,
 • provodi postupak izvlaštenja te postupke u vezi nacionalizacije i ekproprijacije imovine te druge upravne postupke u ime Grada pred nadležnim tijelima, pokreće i provodi postupak pred nadležnim tijelom Republike Hrvatske za prijenos nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na Grad,
 • poduzima pravne radnje, pokreće i vodi postupke za prisilnu naplatu potraživanja, u okviru nadležnosti Grada (sudski, ovršni i drugi postupci),
 • izrađuje nacrt prijedloga odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada te druge akte u svezi sa poslovnim prostorima u vlasništvu Grada, izrada ugovora o zakupu i otkaza ugovora, nadzor nad korištenjem poslovnog prostora sukladno zaključenim ugovorima i predlaganje te poduzimanje odgovarajućih mjera, vodi evidenciju poslovnih prostora i zakupaca,
 • izrađuje nacrt prijedloga odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada te druge akte u svezi sa stanovima u vlasništvu Grada, izrada ugovora o najmu, nadzor nad korištenjem stanova sukladno zaključenim ugovorima i predlaganje te poduzimanje odgovarajućih mjera, vodi evidenciju stanova i najmoprimaca,
 • evidencija i priprema akata za davanje u zakup javnih površina, u skladu sa zakonom,
 • upravljanje javnim površinama sukladno odlukama Gradskog vijeća i Planom korištenja, izrada ugovora, otkaza, nadzor korištenja, poduzimanje odgovarajućih mjera za naplatu naknada, vodi evidenciju javnih površina i korisnika,
 • poslovi u vezi dozvola za autotaksi prijevoz putnika te vođenje evidencije izdanih licencija i dozvola za autotaksi prijevoz putnika,
 • poslovi u svezi koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru, izrada plana davanja koncesijskih odobrenja, administrativni i stručni poslovi za potrebe Vijeća za izdavanje koncesijskih odobrenja,
 • poslovi upravljanja službenim vozilima, briga o održavanju voznog parka,
 • poslovi osiguranja i održavanja zgrade gradske uprave i drugi pomoćno-tehnički poslovi,
 • drugi poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada i Jedinstvenog upravnog odjela u skladu sa zakonom, drugim propisima i aktima Grada.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA