Jedinstveni upravni odjel

Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga grada, kao i poslova državne uprave prenesenih na Grad u skladu sa Zakonom i drugim propisima, Odlukom o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/2017.) ustrojen je Jedinstveni upravni odjel.

Komunalno redarstvo Grada Biograd na Moru

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja Pročelnica:

Drina Bešenić, struč. spec. oec.

drina.besenic@biogradnamoru.hr

Pomoćnica pročelnice: Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur.

suzana.horvat.kolanovic@biogradnamoru.hr

Jedinstveni upravni odjel ustrojava se radi obavljanja sljedećih poslova

  • Izrada nacrta prijedloga proračuna i proračunskih dokumenata, izradu nacrta prijedloga akata iz područja proračuna, proračunskih prihoda i izdataka, izradu godišnjih i polugodišnjih izvješća i drugih proračunskih podataka gradskim, županijskim, državnim i revizorskim tijelima, praćenje ostvarivanja proračuna i financijskog stanja Grada, praćenje izvršenja proračuna, izrada nacrta prijedloga akata kojima se utvrđuju gradski porezi i druge financijske obveze, utvrđivanje politike planiranja i ostvarivanja prihoda Grada, praćenje i planiranje kreditnih obveza Grada, predlaganje mjera za poboljšanje financijske stabilnosti proračuna, nadzor nad korištenjem proračunskih sredstava u skladu s propisima i aktima Grada, predlaganje kriterija za financiranje programa proračunskih korisnika (ustanove i udruge) i drugih proračunskih izdataka te praćenje izvršenja tih programa, vođenje knjigovodstvene evidencije proračuna o svim računima koji čine proračun s poslovima financijskog poslovanja, likvidature, obračun i isplata plaća službenika i namještenika, vođenje blagajničkog poslovanja, vođenje knjigovodstvene evidencije o imovini Grada, kontrola računovodstvene i financijske dokumentacije te načina utroška, namjene i visine utroška proračunskih sredstava, kontroliranje usklađenosti poslovanja Grada i proračunskih korisnika sa zakonskim propisima te pravodobno izvještavanje nadležnih državnih tijela, praćenja naplate prihoda od komunalne naknade, komunalnog doprinosa, najma stanova, zakupa poslovnog prostora, vodoslivne naknade, spomeničke rente, poduzimanje mjera za naplatu istih, pripremanje postupaka utuženja, rješavanje po prigovorima na izdana rješenja, obavljanje poslova u svezi dobivanja financijskih sredstava za kreditiranje kapitalnih projekata u Gradu, financiranje političkih stranaka, poslove materijalnog i financijskog poslovanja Grada; praćenje i analiziranje stanja u području gospodarstva, predlaganje mjera za poticanje razvoja gospodarskih subjekata te sufinanciranje različitih razvojnih projekata, osiguravanje uvjeta za poticanje i razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva te provođenje programa njihova kreditiranja, provođenje edukativnih programa za obrtništvo, malo poduzetništvo i nezaposlene, pružanje savjetničke usluge zainteresiranim poduzetnicima, osmišljavanje i promidžba gospodarskih potencijala Grada u tuzemstvu i inozemstvu te pružanje informativnih usluga zainteresiranim ulagačima, suradnja sa ustanovama koje se bave razvojem gospodarskih djelatnosti te sudjelovanje u izradi zajedničkih programa u cilju rješavanja problema u gospodarstvu, provođenje postupaka za procjenu štete i naknadu iste kod proglašenja elementarnih nepogoda, praćenje i analiziranje stanje u turizmu te suradnja sa turističkom zajednicom Grada, osiguravanje promidžbe Grada u zemlji i inozemstvu naročito u manifestacijama u kojima je Grad organizator ili suorganizator, određuje radno vrijeme ugostiteljskih i trgovačkih objekata, poslovi zaštite potrošača.

  • Praćenje stanja u prostoru i vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja te izrada pripadajućih akata, priprema te praćenje izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja, izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja, priprema i praćenje izrade dokumenata potrebnih za realizaciju izgradnje gradskih razvojnih projekata, osim projekata obuhvaćenih programom izgradnje komunalne infrastrukture (izrada idejnog rješenja, ishođenje lokacijske dozvole odnosno drugog odgovarajućeg akta), priprema i praćenje izrade stručnih podloga, studija i drugih dokumenata potrebnih za izradu prostornih planova i drugih pripadajućih akata, suradnja sa susjednim jedinicama lokalne samouprave u vezi s namjenom prostora na kontaktnim područjima Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave te na zajedničkoj infrastrukturi Grada i susjednih jedinica lokalne samouprave, osiguravanje uvjeta za provedbu programa mjera zaštite okoliša, te provođenje i drugih mjera u skladu sa Zakonom i drugim propisima koji se odnose na ovo područje, praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga Grada za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, suradnja s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnim za obavljanje tih poslova, organiziranje i provedba poslova jednostavne nabave i poslova javne nabave, roba i usluga kojih je naručitelj Grad Biograd na Moru, a koji obuhvaćaju: poslove pripremanja natječaja i natječajne dokumentacije, vođenje evidencije javne nabave i potrebne objave, koordinaciju u odnosu na izradu Plana nabave za cijeli odjel te praćenje realizacije poslova obuhvaćenim Planom nabave.

  • Imovinsko-pravni poslovi i priprema zemljišta, poslove redovitog korištenja objekata u vlasništvu Grada i briga o gradskoj imovini, pripremanje nacrta prijedloga odluka i provođenja odluka i drugih općih akata za Gradsko vijeće i Gradonačelnika koje se odnose na promet i upravljanje gradskim nekretninama, vođenje evidencije o nekretninama u vlasništvu Grada, te provođenje akata u zemljišnim i katastarskim knjigama, kao i druge poslove upravljanja gradskom imovinom, poslove koji se odnose na uredno funkcioniranje i razvitak komunalnog gospodarstva (obavljanje komunalnih djelatnosti te održavanje i izgradnja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne ispravnosti, koordinacija rada pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju pojedine komunalne djelatnosti, donošenje i provedba programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), utvrđivanje obveznika komunalnog doprinosa, kao i provođenje mjera  komunalnog reda, uređenje prometa na području Grada i autotaksi prijevoza, koordinacija sa javnim tijelima i pravnim osobama u čijoj nadležnosti je izgradnja i održavanje infrastrukture i drugih javnih prostora od interesa za Grad (telekomunikacije, elektrodistributivna mreža, državne i županijske ceste, luke, kupališta, more i dr.), investicijsko održavanje imovine Grada.

  • Praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač i vlasnik i predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjela sredstava proračuna Grada odobrenih za programe, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna te izrada strateških dokumenata kulturne politike Grada, praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, kao i sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, te sudjelovanje, poticanje, prezentiranje i razvoj kulturnog stvaralaštva i specifičnih potreba mladih, zaštita životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, poticanje i potpora humanitarnih aktivnosti, osiguravanje racionalnog i učinkovitog korištenja resursa iz državnih i humanitarnih izvora za socijalne programe, kao i na zdravstvenu zaštitu, osiguravanje uvjeta za zadovoljavanje potreba stanovnika Grada u području predškolskog odgoja i školstva, sporta i tehničke kulture (poticanje i promicanje sporta, poslovi i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu, raspodjeli sredstava proračuna koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, osoba s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom), protupožarnu i civilnu zaštitu, pripremanje i organiziranje rada Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela, kao i obavljanje drugih stručnih i tehničkih poslova za rad Gradskog vijeća, njegovih radnih tijela i vijećnika, obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Gradonačelnika i mjesnih odbora, kao i obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova iz područja radnih odnosa službenika i namještenika odjela, te obavljanje poslova suradnje sa drugim lokalnim jedinicama u Republici Hrvatskoj i drugim državama.

  • Obavljanje i praćenje izvršenja općih poslova pisarnice i arhive.
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA