Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Na temelju članka 35. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 17. i 18. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 05/22) Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 22. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Grada Biograda na Moru

 

 

Članak 1.

Povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Biograda na Moru imenuje se Suzana Horvat Kolanović, dipl. iur. (023-383-150, e-mail: suzana.horvat.kolanovic@biogradnamoru.hr)

Članak 2.

Povjerljiva osoba iz točke 1. ove Odluke, sukladno odredbama Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika, prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenje i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet i zaprimljene podatke prijavitelja nepravilnosti, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta te vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

KLASA: 024-03/22-04/02

URBROJ: 2198-16-01-22-2

Biograd na Moru, 22. srpnja 2022. godine

 

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK

Ivan Knez, dipl.ing.agr.

***

Na temelju članka 35. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 17. i 18. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 05/22) Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 22. srpnja 2022. godine, donosi

O D L U K U

o imenovanju zamjenice povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Grada Biograda na Moru

 

 

Članak 1.

Zamjenicom povjerljivom osobom za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Grada Biograda na Moru imenuje se Ivana Rašin, mag.iur. (023 383-150, e-mail: ivana.rasin@biogradnamoru.hr)

Članak 2.

Zamjenica povjerljive osoba iz točke 1. ove Odluke, obavlja poslove povjerljive osobe sukladno odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22) i Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i postupku imenovanja povjerljive osobe i njezina zamjenika („Službeni Glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 05/22).

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

KLASA: 024-03/22-04/02

URBROJ: 2198-16-01-22-3

Biograd na Moru, 22. srpnja 2022. godine

 

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK

Ivan Knez, dipl.ing.agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA