Obavijesti

Na području Zadarske županije točnije u općini Biograd na Moru (Jankolovica) dana 27. ožujka 2023. godine započela je sveobuhvatna provedba mjera eradikacije koje imaju za cilj spriječiti širenje jednog od najopasnijih karanteniskih štetnih organizama – azijske strizibube Anoplophora chinensis. Moramo naglasiti kako se ovdje radi o karantenskom štetnom organizmu koji pripada skupini polifagnih štetnih organizam, a od drveća su najviše ugroženi javor, pitomi kesten, joha, breza, grab, citrusi, drijenak, lijeska, dunjarice, glog, bukva, lagerstremija, jabuka, platana, topola, lovorvišnja, kruška, ruža,…
Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 dana 24. ožujka 2023. na svojim mrežnim stranicama objavljuje JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP KIOSKA ZA PRODAJU RIBE ISPRED GRADSKE TRŽNICE U BIOGRADU NA MORU
Bošana d.o.o., traži dva radnika/ce za posao KUPALIŠNOG SPASIOCA NA PLAŽI Molimo sve zainteresirane da se jave putem emaila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na broj telefona 023-384-363, ili osobno u prostorije Bošane d.o.o., na adresi Kralja Petra Svačića 26, u Biogradu na Moru. Napominjemo da svi zainteresirani moraju imati Uvjerenje Crvenog križa o osposobljenosti za spasioca na otvorenim vodama.
Bošana d.o.o., traži 5 (pet) radnika/radnica za posao Čistača na čišćenju javnih površina i plaža i 1 (jednog) vozača/vozačicu motornog vozila (uvjet vozačka dozvola C kategorije i COD 95). Predviđeni početak rada je oko 01.06.2023. godine. Molimo sve zainteresirane da se jave putem emaila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na broj telefona 023-384-363, ili osobno u prostorije Bošane d.o.o., na adresi Kralja Petra Svačića 26, u Biogradu na Moru.
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/23-08/01, URBROJ:2198-16-01-23-1 od 13. ožujka 2023. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2023. godini umirovljenicima s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru. Svim umirovljenicima sa prebivalištem…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/23-08/04, URBROJ:2198-16-01-23-1 od 13. ožujka 2023. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2023. godini osobama starije životne dobi s prebivalištem na području Grada Biograda na Moru. Svim…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 12/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/23-08/03, URBROJ:2198-16-01-23-1 od 13. ožujka 2023. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2023. godini nezaposlenim osobama sa prebivalištem na području grada Biograda na Moru. Svim Nezaposlenim osobama…
Sukladno Proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 11/22.) i Odluci Gradonačelnika Grada Biograda na Moru KLASA:551-01/23-08/02, URBROJ:2198-16-01-23-1 od 13. ožujka 2023. godine, objavljuje se sljedeća O B A V I J E S T Povodom nadolazećih blagdana Gradonačelnik Grada Biograda na Moru Ivan Knez, dipl. ing. agr., donio je Odluku o isplati prigodnog dara (Uskrsnice) u 2023. godini djeci s posebnim potrebama i s teškoćama u razvoju s prebivalištem na području…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjelKomunalno redarstvo KLASA: 320-01/23-04/6URBROJ: 2198-16-03/23-22-3Biograd na Moru, 8.03.2023. godine Temeljem članka 145. stavak 5. Zakona o prekršajima (Narodne novine, broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograd na Moru u predmetu ZALOVIĆ MILAN, TKON 420A, u predmetu dostave opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/23-04/6, URBROJ:2198-16-03/23-22-2 od dana 26.01.2023. godine ZAKLJUČAK o dostavi opomene za neodržavanje poljoprivrednog zemljišta br. KLASA: 320-01/23-04/6, URBROJ:2198/16-03/23-22-2 od dana 26.01.2023. godine,na ime…
Turistička zajednica grada Biograda na Moru za svoje privatne iznajmljivače od 12. do 14. svibnja 2023. godine organizira studijsko putovanje. Putovanje obuhvaća mjesta Korčulu i Vela Luku, njihove znamenitosti te OPG-ove kao primjere dobre prakse. Svi zainteresirani mogu se javiti na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., 023 383 123, 023 385 382 ili osobno u ured TZ-a. Rok za prijavu: 17.03.2023. Izvor: Discover Biograd
Županijska lučka uprava Zadar obavještava korisnike vezova prva tri sjeverna gata u luci Biograd, da početkom ožujka 2023. godine kreće s radovima sanacije sjeverna tri gata u luci Biograd-lučki bazen Jaz slijedom čega ste u obvezi, svoje plovilo koje se nalazi na području izvođenja radova izmjestiti s veza do 1. ožujka 2023. Predviđeno vrijeme trajanja radova je 6 mjeseci. Obavijest Županijske lučke uprave i skica sanacije nalaze se u privitku. Županijske lučke uprave Zadar
Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje G O D I Š N J I   P L A Nraspisivanja javnih poziva u 2023. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru I. Grad Biograd na Moru…
BOŠANA d.o.o., 23210 Biograd na Moru, Kralja Petra Svačića 26, dana 24. siječnja 2023. godine OBAVJEŠTAVA sve zainteresirane građane Grada Biograda na Moru, da mogu preuzeti komposter u „Reciklažnom dvorištu„ i to svaki radni dan (Ponedjeljak – Petak) u terminu od 07,00 do 19,00 sati, te subotom u terminu od 07,00 do 17,00 sati. S poštovanjem, BOŠANA d.o.o.
11. studenoga 2022.

Obavijest - Bošana d.o.o.

O B A V I J E S T Pregledom posuda za reciklabilni komunalni otpad (papir i karton, plastika, biootpad) koje se nalaze na gradskom groblju, uočili smo da se u njima nalazi i druga vrsta komunalnog otpada (miješani komunalni otpad i drugo) koji se ne smije odlagati u navedene posude. Stoga se mole građani i posjetitelji gradskog groblja da ne donose i ne bacaju svoj komunalni otpad iz domaćinstva u posude koje su namijenjene isključivo za određenu vrstu komunalnog…
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru za javnu raspravu, KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2198-16-01-22-36, od 03. listopada 2022. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVUo prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru I Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja…
Sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove stanovanja dužno je voditi evidenciju pristiglih zahtjeva za kupnju stana i o tome izvješćivati Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) najmanje jedanput godišnje. U cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a, Grad Biograd na Moru provodi Anketu o zainteresiranosti građana za…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGradonačelnik KLASA:604-02/21-01/02UR.BROJ:2198/16-01-22-15Biograd na Moru, 02. ožujka 2022. godine Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa III. Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-22-12 od 21. siječnja…
O B A V I J E S T u vezi sa podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za nabavku dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutija za tehnički, likovna mapa, atlasi) za učenike Osnovne škole Biograd za školsku godinu 2022./2023. Grad Biograd na Moru na temelju Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 1/16., 11/16., 4/18., 7/19., 8/19., 9/19. i 4/21.), obavještava roditelje/skrbnike o podnošenju zahtjeva za ostvarivanje prava…
Stranica 1 od 5
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA