Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.) te čl. 3. stavka 3. alineje 2. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 6/09. ) gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 01. ožujka 2018. godine, donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje
Grada Biograda na Moru

Članak 1.

U Odluci o određivanju službenika za informiranje Grada Biograda na Moru KLASA: 008-02/14-01/02, URBROJ: 2198/16-01-14-1 od 23. rujna 2014. godine ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/14. i 7/15.) mijenja se članak 1. na način da se riječi „BRANKO IVELJIĆ“ zamjenjuju riječima : „RENATA MRŠIĆ“ a riječ „službenik“ zamjenjuje s rječju : „službenica“ pa isti sada glasi:

„Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se RENATA MRŠIĆ, dipl. iur. službenica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru za osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Gradu Biogradu na Moru ( u daljnjem tekstu: službenik za informiranje ).“

Članak 2.

U svemu ostalome cit. Odluka o određivanju službenika za informiranje ostaje nepromijenjena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku grada Biograda na Moru“.

KLASA: 008-02/14-01/02
URBROJ: 2198/16-01-18-9
Biograd na Moru, 01. ožujka 2018. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15. ) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst i 137/15.) te čl. 3. stavka 3. alineje 2. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 6/09.) gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 01. ožujka 2018. godine, donio je

O D L U K U
o određivanju zamjenika službenika za informiranje
Grada Biograda na Moru

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se BERNARD VLAOVIĆ, službenik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru zamjenikom službenika za informiranje Grada Biograda na Moru.

Članak 2.

Osoba određena člankom 1. ove odluke za zamjenika službenika za informiranje Grada Biograda na Moru u slučaju odsutnosti službenika za informiranje Renate Mršić, obavlja sve poslove službenika za informiranje utvrđene Zakonom o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15. ), Odluke o određivanju službenika za informiranje Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/14. i 7/15. ) te podzakonskim propisima koji su doneseni na temelju navedenog Zakona.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku grada Biograda na Moru“.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju zamjenika službenika za informiranje Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 10/2017.).

KLASA: 008-02/14-01/02
URBROJ: 2198/16-01-18-10
Biograd na Moru, 01. ožujka 2018. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“, broj 25/13. ) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 36/09. i 150/11. ) te čl. 3. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 6/09. ) Gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 23. rujna 2014. godine, donio je

O D L U K U
o određivanju službenika za informiranje Grada Biograda na Moru
Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se BRANKO IVELJIĆ, dipl. iur., službenik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru za osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Gradu Biogradu na Moru ( u daljnjem tekstu: službenik za informiranje ).

Članak 2.

Osoba određena člankom 1. ove odluke dužna je u obavljanju poslova službenika za informiranje postupati u skladu sa odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 3.

Službenik za informiranje obavlja slijedeće poslove:

-      redovito objavljivanje informacija,

-      rješavanje pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,

-      unapređuje načine obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela gradske uprave,

-     osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi sa ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama,

-      poduzimanja svih radnji i mjera potrebnih radi urednog vođenja Kataloga informacija.

Članak 4.

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Biograd na Moru podnosi se na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru, a može se predati i u pisarnici Grada Biograda na Moru ili putem elektronske pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona ( 023/383-150 ) službenik za informiranje sastavit će službenu zabilješku, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev mora sadržavati elemente propisane čl. 18. st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 Članak 5.

Korisnik prava na informaciju kojemu je omogućen pristup informaciji, dužan je naknaditi Gradu Biogradu na Moru stvarne materijalne troškove koji nastaju pružanjem informacije.

 Članak 6.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova ( uključujući PDV ) određuje se u slijedećim iznosima:

-          preslik jedne stranice veličine A4 – 0,60 kn

-          preslik jedne stranice veličine A3 – 0,90 kn

-          preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,30 kn

-          preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,70 kn

-          elektronički zapis na jednom CD-u – 7,00 kn

-          elektronički zapis na jednom DVD-u – 10,00 kn

-          elektronički zapis na jednoj disketi – 7,00 kn

-          preslik na jednoj videovrpci – 12,00 kn

-          preslik na jednoj audio kazeti – 8,00 kn

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga.

Članak 7.

Službenik za informiranje naložit će korisniku prava na informaciju da unaprijed, u cijelosti, položi očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova koji se uplaćuju na račun Proračuna Grada Biograda na Moru.

U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je odustao od zahtjeva.

Članak 8.

Grad Biograd na Moru izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenoj u članku 6. ove Odluke.

Korisniku prava na informaciju iz razloga ekonomičnosti mogu se ne zaračunati stvarni materijalni troškovi koji nastaju pružanjem informacija ukoliko isti ne prelaze iznos od 10,00 kn.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku grada Biograda na Moru“.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o određivanju službenika za informiranje Grada Biograda na Moru KLASA: 008-02/12-01/01, URBROJ: 2198/16-01-12-1 od 09. siječnja 2012. godine.

KLASA: 008-02/14-01/02
URBROJ: 2198/16-01-14-1
Biograd na Moru, 23. rujna 2014.
 
GRAD BIOGRAD NA MORU
 
Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.


KLASA:008-02/14-01/02
URBROJ: 2198/16-01-15-5
Biograd na Moru, 10. prosinca 2015. god.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12. i 19/13. – pročišćeni tekst), te članka 3. stavka 3. alineje 2. Poslovnika o radu gradonačelnika Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/09.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 10. prosinca 2015. godine, donio je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje Grada Biograda na Moru

Članak 1.

U Odluci o određivanju službenika za informiranje Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/14.), u članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Grad Biograd na Moru podnosi se na adresu: Grad Biograd na Moru , Trg kralja Tomislava br.5, 23.210 Biograd na Moru, a može se predati i u pisarnici Grada Biograda na Moru ili putem elektronske pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA