08. svibnja 2023.

Javni natječaj za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2023. godinu, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, objavljuje

Javni natječaj za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva
sa područja Grada Biograda na Moru za 2023. godinu

I.

Predmet ovog Javnog natječaja je podnošenje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata/programa udruga koje nisu obuhvaćene javnim natječajima u kulturi, sportu, socijalnoj i zdravstvenoj skrbi, odnosno poticanje programa iz sljedećih područja:
- briga za djecu i mlade,
- promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda, demokratizacija i razvoj civilnog društva,
- promicanje vrijednosti Domovinskog rata
- zaštita poljoprivrede i ruralnog razvoja,
- zaštite okoliša i prirode,
- afirmacija i unaprjeđenje volonterstva.

II.

U proračunu Grada Biograda na Moru za 2023. godinu osigurana su sredstva za financiranje/sufinanciranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru osim djelatnosti u kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi za koje su raspisani posebni pozivi.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Biograda na Moru koji će se moći dodijeliti udrugama za provedbu programa/projekata temeljem ovog Javnog natječaja iznosi 65.000,00 EUR/489.742,50 HRK .

III.

Prijavu na Javni natječaj može podnijeti prijavitelj koji zadovoljava sljedeće uvjete:
- ima sjedište u Republici Hrvatskoj
- upisan je u Registar udruga i djeluje najmanje jednu godinu na području Grada Biograda na Moru, zaključno s danom objave Javnog natječaja,
- upisan je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija
- programski je usmjeren na rad u području brige za djecu i mlade, promicanja i zaštite ljudskih prava i sloboda, demokratizacije i razvoja civilnog društva, promicanja vrijednosti Domovinskog rata, zaštite poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaštite okoliša i prirode, afirmacije i unaprjeđenja volonterstva (točka 1.2. Uputa za prijavitelje), što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge
- vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih ogranizacija
- ispunio je sve ugovorne obveze prema Gradu Biogradu na Moru iz ranije odobrenih programa/projekata te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora
- nema dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Biograda na Moru
- protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja projekta/programa ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje i kaznena djela sukladno odredbama Uredbe.

Glavne aktivnosti programa/projekta moraju se odvijati na području Grada Biograda na Moru, a moraju služiti realizaciji programa/projekata u prioritetnim područjima za koje se Javni natječaj raspisuje, navedenima u točki I. ovog Javnog natječaja.

IV.

Za prijavu na Natječaj prijavitelji moraju popuniti propisane natječajne obrasce dostupne na mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Uputama. Prijavitelji su dužni popuniti sva polja u obrascima.

Za prijavu je potrebno popuniti sljedeće prijavne obrasce:
Obrazac 1. Podaci o udruzi i projektu ili programu
Obrazac 2. Proračun projekta ili programa
Obrazac 3. Izjava o partnerstvu (ako je primjenjivo)
Obrazac 4. Izjava o financiranim projektima
Obrazac 5. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 6. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
Obrazac 7. Izjava voditelja aktivnosti (ako je primjenjivo)
Obrazac 8. Životopis voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)
Obrazac 9. Popis priloga koji se prilažu prijavi.

Uz prijavu se obavezno prilaže:

  1. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja;
  2. uvjerenje da se protiv odgovorne osobe udruge ne vodi kazneni postupak, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva;
  3. ukoliko aktivnost ima voditelja - uvjerenje da se protiv voditelja aktivnosti ne vodi kazneni postupak, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave Javnog poziva.

Prijavitelji uz prijavu programa mogu priložiti i ostalu dokumentaciju koju smatraju relevantnom za obrazloženje i vrednovanje predloženog programa/projekta (npr. materijali o prezentaciji rada udruge, isječci iz novina, brošure, publikacije i slično).

Prijave, zajedno sa potrebnom dokumentacijom, mogu se dostaviti poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici.

Poštom se prijave dostavljaju na adresu:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5
23 210 Biograd na Moru

s naznakom

„Za Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2023. godinu“– NE OTVARATI

ili

Elektroničkim putem na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Osobno se prijave dostavljaju u pisarnicu Grada Biograda na Moru, I. kat.
Prijavu je potrebno poslati ili dostaviti u zatvorenoj omotnici.
Na vanjskoj strani omotnice obvezno treba navesti naziv i adresu prijavitelja.
Prijave dostavljene na neki drugi način koji nije propisan, dostavljene na drugu adresu ili nakon naznačenog roka za dostavu bit će odbačene.
Predaja prijave znači da se prijavitelj slaže s uvjetima natječaja i kriterijima za ocjenjivanje.

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2023. godinu.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

V.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog natječaja na internetskoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), a završava 7. lipnja 2023. godine.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan (1) program/projekt u okviru ovog Javnog natječaja na razdoblje provedbe do 31. 12. 2023. godine.

VI.

Sve ostale informacije, uvjeti prihvatljivosti troškova i aktivnosti, način donošenja odluka, podnošenja prigovora i uvjeti za sklapanje ugovora dostupni su u Uputama za prijavitelje i Pravilniku o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru, na internetskim stranicama www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 230-01/23-01/02
URBROJ: 2198-16-01-23-2
Biograd na Moru, 8. svibnja 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

 

Napomena: Sukladno Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 5/18.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

Više informacija

  • Status natječaja: Završen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA