21. rujna 2023.

OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto - referent – referent za naplatu – 1 izvršitelj/ica

Na temelju članka 24., a u svezi sa člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.; dalje u tekstu: ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, donosi sljedeću

O D L U K U

 1. Poništava se oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto referent – referent za naplatu – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca, KLASA: 112-01/23-02/01, URBROJ: 2198-16-03/1-23-2 od 23. kolovoza 2023. godine, objavljen pri nadležnoj službi za zapošljavanje (www.hzz.hr), na službenoj mrežnoj stranici (www.biogradnamoru.hr) i oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru dana 25. kolovoza 2023. godine.
 2. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će na službenoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

KLASA: 112-01/23-02/01
URBROJ: 2198-16-03/1-23-10
Biograd na Moru, 21. rujna 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

PROČELNICA
Drina Bešenić, mag. oec.

 


Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje sljedeći

OGLAS
za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto

 • referent – referent za naplatu – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme, u trajanju od 6 (šest) mjeseci, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad od 2 (dva) mjeseca.

Pored općih uvjeta za prijam u službu iz članka 12. ZSN-a, kandidati moraju udovljavati i sljedećim uvjetima:

 • srednja stručna sprema ekonomske ili upravne struke,
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni ispit
 • poznavanje rada na računalu.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“, br. 82/08., 125/11., 20/12., 138/12. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom oglasu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na osobe oba spola.
Za prijam u službu osobe koja je strani državljanin ili osoba bez državljanstva, osim ispunjavanja uvjeta propisanih zakonom, potrebno je prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.
U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN-a.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo ostvareno u službi u upravnim tijelima lokalnih jedinica, u državnoj ili javnoj službi, u radnom odnosu kod privatnog poslodavca, vrijeme samostalnog obavljanja profesionalne djelatnosti te radno iskustvo ostvareno obavljanjem poslova u međunarodnim organizacijama na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke (članak 13. ZSN-a).

Na oglas se mogu prijaviti, te u službu može biti primljen i raspoređen na radno mjesto kandidat koji ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, ali nema položen državni ispit, uz uvjet da ga položi u određenom roku, računajući od dana prijma u službu (članak 14. ZSN-a).
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te se moraju u prijavi na oglas pozvati na to pravo. Kandidat koji se u prijavi pozove na to pravo obvezan je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.

Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa odredbama Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17., 98/19. i 84/21.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze iz članka 103. navedenog zakona, a koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa odredbama Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, br. 84/21.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog zakona, a koji su objavljeni na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s odredbama Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidat koji se u prijavi na oglas poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je uz prijavu, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da, ukoliko na kraju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati koji su se u svojoj prijavi pozvali na to pravo i isto dokazali s dokazima.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresu prebivališta, broj mobitela/telefona, po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati, te je istoj potrebno priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili putovnice, a ukoliko podnositelj prijave ne posjeduje niti jednu od navedenih isprava tada se kao dokaz može priložiti preslika domovnice), odnosno za osobe koje su strani državljani ili osobe bez državljanstva dokaz o ispunjavanju uvjeta propisanih posebnim zakonom i prethodno odobrenje središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju stručne spreme i struke (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od dana objave oglasa pri nadležnoj službi za zapošljavanje),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radna knjižica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od mjesec dana od dana objave oglasa pri nadležnoj službi za zapošljavanje), kao i presliku ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove,
 • dokaz o položenom državnom ispitu (preslika svjedodžbe - odnosi se na kandidata koji ima položen državni ispit)
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, preslika svjedodžbe ili indeksa, potvrda ili vlastoručno pisana izjava kandidata)
 • izvornik vlastoručno potpisane izjave kandidata da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN-a.

Preslici traženih dokumenata ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu predočiti na uvid izvornike dokumenata.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavit će izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njegova prijava neće biti razmatrana, te će mu o tome biti dostavljena pisana obavijest.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete biti će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, provjere praktičnog rada (poznavanje rada na računalu) i intervjua. Ukoliko kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja i provjere praktičnog rada (poznavanje rada na računalu).

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), kao i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

Na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na službenoj mrežnoj stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) biti će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Kandidat prijavom na javni natječaj pristaje da se dostavljeni podaci obrađuju u svrhu provedbe oglasa sukladno Uredbi (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18.) od 09. svibnja 2018. godine i Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.).

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave istog kod nadležne službe za zapošljavanje, osobno ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, s naznakom: „Prijava na oglas – referent za naplatu – NE OTVARAJ“.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu gradonačelniku Grada Biograda na Moru u roku od 15 dana od dana dostave rješenja. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja o prijmu u službu.

KLASA: 112-01/23-02/01
URBROJ: 2198-16-03/1-23-2
Biograd na Moru, dana 23. kolovoza 2023. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
Jedinstveni upravni odjel

PROČELNICA:
Drina Bešenić, mag.oec.

Više informacija

 • Status natječaja: Poništen
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA