Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/21-01/10URBROJ: 2198/16-02-21-1Biograd na Moru, 06. srpnja 2021. godine VIJEĆNICIMAGradskog vijeća Grada Biograda na Moru PREDMET:  P O Z I V  za  2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 29. stavka 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 69. stavka 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na…
01. srpnja 2021.

Sigurnost na vodi

Već niz godina pod nazivom „Sigurnost na vodi“ održavaju se u gradu Biogradu aktivnosti za obuku neplivača mlađe životne dobi. Tako će se i ovoga ljeta u organizaciji Gradskog društva Crvenog križa grada Biograda u suradnji Plivačkog kluba „Dupin“ održavati tečajevi, odnosno škola za neplivače. Uz grad Biograd gdje će se obuka provoditi na bazenu hotelske kuće „Ilirija“, ova obuka provoditi će se u Svetom Filipu i Jakovu u VK „Gusar“. Stoga već sada valja prijaviti svoje mališane, a riječ…
KLASA: 370-01/21-01/01URBROJ: 2198/16-01-21-23Biograd na Moru, 17. lipnja 2021. Temeljem članka 24. st. 4. Odluke o kriterijima i mjerilima za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/15.), gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 17. lipnja 2021. godine, o b j a v l j u j e KONAČNU LISTA REDA PRVENSTVA PO IV. (ČETVRTOM) JAVNOM NATJEČAJU ZA KUPNJU STANJA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE (POS)  KLASA:  370-01/21-01/02, URBROJ:2198/16-01-21-2  OD 08. TRAVNJA 2021. GODINE…
Na temelju članka 19. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (NN, br. 25/20. i 34/21.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za statistiku raspisuje JAVNI POZIVzainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi provedbe Popisa stanovništva,kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine Druga faza provedbe Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u nastavku teksta: Popis), u kojoj će sudjelovati popisivači i kontrolori, provest će se na…
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat, za javnu raspravu, KLASA: 350-02/18-03/01, URBROJ: 2198/16-01-21-28, od 15. lipnja 2021. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje JAVNU RASPRAVUo prijedlogu 1. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito područje GP naselja Biograd na Moru-područje Kumenat I Objavljuje se javna…
„Produženje iskaznica za pesticide – nakon proteka roka od 5 godina na koji su izdane iskaznice za pesticide iste je potrebno obnoviti pohađanjem dopunske izobrazbe, kako bi mogli nesmetano koristiti sredstva za zaštitu bilja.Prema Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14, 115/18), Pučko otvoreno učilište „Đuro Arnold“, kao ovlaštena institucija Ministarstva poljoprivrede, provodi dopunsku edukaciju u za održivu uporabu pesticida nakon proteka 5 godina od osnovne edukacije. Predavanje za produženje iskaznica održati će se 21.06.2021. s početkom u 17:00h u Poduzetničkom…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJedinstveni upravni odjel KLASA: 402-10/20-01/05URBROJ: 2198/16-03/1-21-4Biograd na Moru, 31. svibnja 2021. O B A V I J E S T Obavještavaju se zakupci javnih površina na području grada Biograda na Moru koji imaju sklopljene ugovore sa Gradom Biogradom na Moru za postavljanje pokretnih naprava ( kioska i štandova ) i terasa, kao i zakupci poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru a koji neće obavljati djelatnost tijekom ljetne sezone 2021. godine uslijed panedmije corona…
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-03/01URBROJ: 2198/4-2021Biograd Na Moru, 24.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATE  IZBORA GRADONAČELNIKAGRADA BIOGRADA NA MORUPROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. I.    Od ukupno 5.381 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.723 birača, odnosno 50,60%,…
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-02/01URBROJ: 2198/4-2021Biograd Na Moru, 24.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru 24. svibnja 2021. godine utvrdilo je i objavljuje KONAČNE REZULTATEIZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆAGRADA BIOGRADA NA MORUPROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. I.    Od ukupno 5.381 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.725 birača, odnosno 50,64%,…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORU             IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA    Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.) i članku 32. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13., 3/17., 2/18. i 8/20.), objavljuje KONAČNE REZULTATEIZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA BIOGRADA…
Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje IZMJENE GODIŠNJEG PLANAraspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru I. U Godišnjem planu raspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata,…
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-03/01URBROJ: 2198/1-2021Biograd Na Moru, 17.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru utvrdilo je i objavljuje REZULTATE  IZBORA GRADONAČELNIKAGRADA BIOGRADA NA MORUPROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. I.    Od ukupno 5.381 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.723 birača, odnosno 50,60%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.721 birača,…
REPUBLIKA HRVATSKAGRADSKO IZBORNO POVJERENSTVOGRADA BIOGRADA NA MORU KLASA: 013-01/21-02/01URBROJ: 2198/1-2021Biograd Na Moru, 17.05.2021. Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Biograda Na Moru utvrdilo je i objavljuje REZULTATEIZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆAGRADA BIOGRADA NA MORUPROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021. I.    Od ukupno 5.381 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 2.725 birača, odnosno 50,64%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.724 birača, odnosno 50,62%. Važećih listića…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORU             IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora sukladno članku 86. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12. i 121/16.) i članku 32. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13. i 3/17.), objavljuje rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na temelju rezultata glasovanja na svim biralištima na području…
Cijenjeni korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, kao i ostalog reciklabilnog komunalnog otpada, POZIVAMO VAS NA ISKAZ INTERESA ZA NABAVU KOMPOSTERA za samostalno kompostiranje biorazgradivog komunalnog otpada (ostatci voća i povrća, pokošena trava, lišće, usitnjeno tanje granje, ljuske jaja, piljevina, ostatci cvijeća…) u vlastitim vrtovima, dvorištima. Isti bi bili podijeljeni bez naknade svim zainteresiranim korisnicima. Molimo zainteresirane korisnike da se osobno prijave u sjedištu tvrtke Bošana d.o.o., putem emaila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., ili na tel. 023/384-363 radi evidencije…
Na temelju članka 17. Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom dužni smo Vas obavijestiti o prekidu u opskrbi električnom energijom radi planiranih radova na održavanju postrojenja i mreže.Dana 03.05.2021 u vremenu 10:00 - 13:00 sati doći će do prekida u opskrbi električnom energijom na sljedećoj lokaciji: Naziv kupca: GRAD BIOGRAD GRADSKO POGLAVARSTVODopunski naziv kupca: GRAD BIOGRADMjesto: BIOGRADUlica: cijela mjesta Napomena: Podatci o prekidima u opskrbi električnom energijom nalaze se i na adresi InfoHep
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13., 3/17., 2/18., 8/20), sastavlja i objavljuje zbirnu listu za III. MJESNI…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članku 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13., 3/17., 2/18., 8/20.), sastavlja i objavljuje sve pravovaljano predložene liste za…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13., 3/17., 2/18., 8/20.), sastavlja i objavljuje zbirnu listu za IV. MJESNI…
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUIZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBORČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru, sukladno članku 26. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20., 37/21.) i članka 16. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13., 3/17., 2/18., 8/20), sastavlja i objavljuje zbirnu listu za II. MJESNI…
IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA