01. rujna 2022.

Konačna lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik

KLASA:604-02/21-01/02
UR.BROJ:2198/16-01-22-15
Biograd na Moru, 02. ožujka 2022. godine

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), a u skladu sa III. Natječajem za dodjelu stipendija u akademskoj 2021./2022. godini KLASA:604-02/21-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-22-12 od 21. siječnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 02. ožujka 2022. godine, utvrđuje

KONAČNU LISTU ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA AKADEMSKU GODINU 2021/2022.

I.

Konačna Lista za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru za akademsku godinu 2021/2022. zaključuje se sa brojem od 1 studenta, i to:

REDOVITA STUDENTICA I. GODINE PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA
1. MAGDALENA MRKIĆ, Sveučilište u Splitu – Ekonomski fakultet, Poslovna ekonomija

II.

Ova Konačna lista objavit će se na mrežnim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr) i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA