25. srpnja 2023.

PONOVNA JAVNA RASPRAVA o prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru za ponovnu javnu raspravu, KLASA: 350-02/22-01/01, URBROJ: 2198-16-01-23-73, od 24. srpnja 2023. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru

I

Objavljuje se ponovna javna rasprava o prijedlogu 5. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru (u daljnjem tekstu: Plan).
Prijedlog Plana za javnu raspravu sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.

II

Javna rasprava trajat će od 01. kolovoza do 08. kolovoza 2023. godine.

III

Prijedlog Plana bit će izložen javnom uvidu u vrijeme trajanja javne rasprave u zgradi Poduzetnički inkubator, 1. kat, ured br. 2, Bukovačka 23, Biograd na Moru, svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati. Prijedlog Plana bit će dostupan na Internet stranici Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr/prostorni-planovi/planovi-na-javnoj-raspravi).

IV

Nositelj izrade i izrađivač Plana održat će javno izlaganje prijedloga Plana u zgradi Poduzetnički inkubator, 1. kat, konferencijska dvorana, Bukovačka 23, Biograd na Moru, dana 03. kolovoza 2023. godine, s početkom u 11,00 sati.

V

Primjedbe na izloženi prijedlog Plana mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi uz prijedlog Plana na javnom uvidu,
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju Plana 03. kolovoza 2023. god.,
  • Upućivanjem pisanih primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru ili na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pisane primjedbe mogu se dostaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru zaključno s 09. kolovoza 2023. godine.
Sukladno čl. 104. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 67/23) nova mišljenja, prijedlozi i primjedbe na izmijenjen prijedlog prostornog plana mogu se podnositi samo u vezi s dijelovima prijedloga prostornog plana koji su u odnosu na prvi prijedlog izmijenjeni.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku te koji nisu čitko napisani, potpisani imenom i prezimenom te s adresom podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA BIOGRADA NA MORU

Pročelnica:
Drina Bešenić, mag. oec.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA